mask

5 tiêu chí không áp dụng vào xây dựng NTM ở thôn bản

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND (ngày 28/3/2016) về quy định tạm thời Bộ tiêu chí xóm, bản nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi trong tỉnh. Theo đó, 5 tiêu chí không áp dụng vào thôn bản ở Nghệ An gồm: Quy hoạch, trường học, chợ nông thôn, bưu điện và hình thức tổ chức sản xuất. 

Đường giao thông nông thôn mới ở thôn Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương
Đường giao thông nông thôn mới ở thôn Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Bộ tiêu chí tạm thời gồm 15 Tiêu chí, 38 chỉ tiêu thành phần với các nội dung tiêu chí được xây dựng căn cứ theo các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, trong đó có điều chỉnh các nội dung tiêu chí và chỉ tiêu đạt phù hợp với quy mô và đặc điểm các khu vực (Khu vực I, II, III).

Theo đó, 5 tiêu chí không áp dụng vào thôn bản ở Nghệ An gồm: Quy hoạch, trường học, chợ nông thôn, bưu điện và hHình thức tổ chức sản xuất. 

Ngoài các chỉ tiêu xây dựng căn cứ theo Bộ tiêu chí quốc gia, Bộ tiêu chí tạm thời bổ sung Tiêu chí số 15: Tuân thủ pháp luật, quy ước, hương ước với 3 chỉ tiêu thành phần gồm: 15.1 Tỷ lệ người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy ước, hương ước, không bị phê bình, cảnh cáo trở lên (bằng văn bản); 15.2 – Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian các nghĩa vụ đóng góp theo quy định của pháp luật; Các khoản đã thống nhất trong cộng đồng dân cư thôn, bản; 15.3 – Không có các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Nghệ An hiện có 252 xã thuộc vùng dân tộc và miền núi với 92 xã thuộc Khu vực I, 60 xã khu vực II và 100 xã khu vực III, với tổng số 1.188 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo các xã lựa chọn xóm, bản để thực hiện; Lập kế hoạch, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các xóm, bản thực hiện và hàng năm tổ chức thẩm định, đánh giá và quyết định công nhận các xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Xuân Hoàng

Tin mới