mask

Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

(Baonghean.vn) - Quy định về đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An được triển khai từ nhưng năm 1990. Thời điểm đó, Ban Chấp hành Trung ương có Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 15/9/1987 về việc công nhận đảng bộ các huyện, quận, thị vững mạnh, trong đó nêu rõ: “Xây dựng đảng bộ huyện, quận, thị và cơ sở vững mạnh là trách nhiệm thường xuyên của các cấp ủy".
Nghệ An: Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp

Nghệ An: Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Đến ngày 30/8/2020, các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 207-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trải qua gần 25 năm triển khai đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở, cho thấy đây một nhiệm vụ hết sức cần thiết và là một khâu quan trọng của công tác xây dựng Đảng của địa phương cấp huyện và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Từ thực tế đánh giá, xếp loại hàng năm, các địa phương, đơn vị nhìn nhận, soát xét lại được những nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đảng bộ mình đề ra từ đầu năm; thấy được kết quả, ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế để tìm ra nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm để có nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm tới.

Nhờ có kết quả xếp loại của đảng bộ cấp trên cơ sở nên tỉnh có căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; là cơ sở để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm, nhiệm kỳ đối với các tập thể, cá nhân; từng bước động viên, khuyến khích tạo phong trào thi đua giữa các địa phương, các đảng bộ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra.  

Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở ảnh 2
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong năm 2018. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

Ban đầu, việc biểu dương đảng bộ huyện vững mạnh tiến hành nhiệm kỳ 2 năm/lần. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2002, để phù hợp với định kỳ năm công tác, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành hệ thống các quy định, bảng điểm đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở theo từng loại hình đảng bộ cấp trên cơ sở là đảng bộ các sở, ngành, khối doanh nghiệp hay lực lượng vũ trang… Hàng năm hoặc nhiệm kỳ, căn cứ vào tình hình thực tiễn, trên cơ sở các hướng dẫn của Trung ương,  BTV Tỉnh ủy kịp thời bổ sung, điều chỉnh hoặc thay thế các quy định cho phù hợp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các quy định xếp loại đảng bộ cấp huyện phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 10 lượt quy định tiêu chí, phương pháp kèm theo phiếu đánh giá, xếp loại  theo 5 loại hình gồm: đảng bộ huyện, thành, thị ủy; Khối Các cơ quan tỉnh; Khối Doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ cấp trên cơ sở trong lực lượng vũ trang. Nội dung đánh giá và tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở:

Thứ nhất, là các nội dung đánh giá tập trung vào 3 tiêu chí, gồm tiêu chí đầu tiên là lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có 7 nội dung như lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính; công tác văn phòng cấp ủy; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội. Tiêu chí thứ 2 là hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao có 3 nội dung là lãnh đạo phát triển KT-XH, QP-AN. Tiêu chí thứ ba là kết quả khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thứ haivề xếp loại chất lượng phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đảng bộ, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, căn cứ kết quả thực hiện 3 nhóm tiêu chí nêu trên theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Chất lượng đảng bộ huyện, thành, thị được xếp theo 4 mức:

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiện đảng bộ có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới, sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức Đảng khác học tập, noi theo. Cùng với đó là các chỉ tiêu trọng tâm về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên; 100% số tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó, có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Bài học từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở ảnh 3
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra mô hình trồng chè tại xã Hùng Sơn. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

* Hoàn thành tốt nhiệm vụ thể hiện các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên; đảng bộ phải có 100% số tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó, có từ 50% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

* Hoàn thành nhiệm vụ thể hiện các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên; không có tổ chức Đảng trực thuộc bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả.

* Không hoàn thành nhiệm vụ chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém; có từ 2 tổ chức trong các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Ngoài ra, tổ chức Đảng bị xử lý kỷ luật; đảng bộ có trên 20% số tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Thứ ba, về quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ bao gồm các bước: (1) Đảng bộ cấp huyện (tương đương) tự đánh giá, tự nhận loại (2). Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại của các đơn vị; tổng hợp các kênh thông tin và tham mưu dự thảo tờ trình đề nghị xếp loại gửi xin ý kiến các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy trước trình BTV Tỉnh ủy xếp loại chất lượng. (3) BTV Tỉnh ủy họp xét, bỏ phiếu kín xếp loại chất lượng và tổng kết, rút kinh nghiệm, thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Để BTV Tỉnh ủy có căn cứ xem xét, quyết định xếp loại chất lượng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu phân theo từng nhóm đối tượng tương đồng theo đúng quy định 132-QĐ/TW. Căn cứ để xem xét xếp loại bao gồm quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá xếp loại của BTV Tỉnh ủy theo từng loại hình; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hồ sơ đề nghị xếp loại của các đơn vị; căn cứ vào số liệu thống kê; kết quả xếp loại của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; xếp loại của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ý kiến của các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy. Nhờ vậy, từ năm 2018 đến nay, liên tục 3 năm có 6/28 6/28 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 21,4%; 22/28 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt từ 71- 78,6%; số còn lại hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn chung, công tác đánh giá, xếp loại đối với đảng bộ cấp trên cơ sở những năm qua được BTV Tỉnh ủy thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời, khách quan và thực chất, đúng với quy định của Trung ương. Kết quả đánh giá chất lượng đã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch, qua đó, góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, việc đánh, giá xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở đến nay đã có những điều chỉnh, bổ sung ngày càng phù hợp, phản ánh đúng thực chất và có tác dụng thiết thực đến phong trào thi đua của các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Tuy nhiên, thực tiễn kiểm tra công tác đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.
Mặc dù thường xuyên có công văn đôn đốc, nhắc nhở nhưng hàng năm vẫn còn tình trạng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tiến hành đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động của các huyện, thành, thị theo chức năng quản lý còn chậm so với quy định.

Bên cạnh đó, do quy định đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải có 100% số tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó, có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ phải có 100% số tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó, có từ 50% được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Vẫn còn tình trạng một số đảng bộ địa phương, đơn vị nể nang, chạy theo thành tích nên xem xét đánh giá tổ chức cơ sở trực thuộc không sát với thực chất, làm nhẹ một số vi phạm của tổ chức cơ sở Đảng (có khuyết điểm trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; vi phạm về tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa…) sẽ sợ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại chung đảng bộ cấp huyện. Đây là một trong những hạn chế cần được chấn chỉnh trong thời gian tới./.

Tin mới