mask

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An sáp nhập Văn phòng Ban và phòng Đoàn thể, các hội

(Baonghean.vn) - Sau khi sáp nhập, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An có 3 phòng chuyên môn (giảm 01 phòng).
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận ở Yên Thành. Ảnh tư liệu
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận ở Yên Thành. Ảnh tư liệu

Ngày 11/3/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 58-TB/BDVTU về việc sáp nhập Văn phòng Ban và phòng Đoàn thể, các hội thành phòng Tổng hợp, đoàn thể và các hội.

Việc sáp nhập trên nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Quy định số 2683 - QĐi/TU ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Như vậy, theo Quy định số 04-QĐi/TU ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, sau khi sáp nhập, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An có 3 phòng chuyên môn (giảm 01 phòng).

Số lượng biên chế do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định theo nguyên tắc tối thiểu 5 người mới được thành lập một đầu mối (phòng và tương đương). Phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng.

Tin mới