mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận không bố trí nhiều chức danh không chuyên trách cấp xã

(Baonghean.vn) - Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, ở cấp xã sẽ không bố trí chức danh nội vụ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, dân tộc, quản lý nhà văn hóa - đài truyền thanh... mà sẽ do cán bộ, công chức thực hiện.

Ngày 5/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 134  - KL/TU về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận không bố trí nhiều chức danh không chuyên trách cấp xã ảnh 1
Cán bộ xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc giải quyết thủ tục cho nhân dân. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể việc thực hiện bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cụ thể:

Đối với chức danh cán bộ: Thực hiện bố trí kiêm nhiệm chức danh cán bộ chuyên trách ở cấp xã theo hướng: Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, trường hợp Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thì Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã những nơi có điều kiện; thí điểm kiêm nhiệm chức danh công chức với cán bộ chuyên trách, giữa cán bộ với cán bộ (hướng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ xã. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng kết luận: Thực hiện bố trí Phó chủ tịch HĐND, cấp trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội kiêm nhiệm một số chức danh không chuyên trách khác (hướng kiêm nhiệm chức danh như: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó chủ tịch UBMTTQ cấp xã…)

Đối với chức danh công chức cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở số lượng tối đa cho phép, tùy thuộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương để bố trí cho phù hợp, đảm bảo phát huy tốt và có hiệu quả nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Về số lượng sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương, việc bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách do đảng ủy và chính quyền cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở không vượt quá số lượng tối đa cho phép. 

Liên quan đến những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, về chức danh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận: tiếp tục duy trì một số chức danh không chuyên trách theo Nghị quyết số 117/2013/NQ - HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh (Nghị quyết 117), trong đó lưu ý một số điểm sau:

- Chức danh phó trưởng công an và công an viên thường trực cấp xã, thị trấn thực hiện theo đề án Công an chính quy. 

- Đối với chức danh cấp phó MTTQ và phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã phải kiêm nhiệm tối thiểu 1 chức danh không chuyên trách khác nhưng tối đa không quá 2 chức danh.

- Chức danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy không bố trí riêng mà thực hiện việc kiêm nhiệm theo hướng: Cán bộ là phó chủ tịch HĐND hoặc cấp trưởng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội kiêm nhiệm.

- Không bố trí chức danh nội vụ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, dân tộc. Nhiệm vụ này khi thực hiện đề án vị trí việc làm phải giao cho cán bộ hoặc công chức cấp xã thực hiện.

- Không bố trí chức danh quản lý nhà văn hóa - đài truyền thanh. Nhiệm vụ này chuyển cho công chức văn hóa - xã hội thực hiện.

- Không bố trí chức danh bảo vệ thực vật, thú y. Nhiệm vụ này thực hiện theo hình thức xã hội hóa đặt dưới dự quản lý của chính quyền cơ sở và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cũng liên quan đến thực hiện bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: đối với các chức danh khác được hưởng phụ cấp theo nghị quyết HĐND tỉnh thì không bố trí riêng biệt mà phải gắn với ít nhất 1 -2 chức danh khác, như: Công chức cấp xã kiêm nhiệm, hoặc gắn với các chức danh ở khối, xóm, thôn, bản (bí thư, xóm trưởng, trưởng các chi hội…)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các ban, ngành, địa phương liên quan rà soát vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở khối, xóm, thôn, bản để bố trí hợp lý, tinh giản, hiệu quả; xây dựng đề án thực hiện việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khối, xóm, thôn, bản trình HĐND tỉnh.

Nghiên cứu trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 117 và các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến bố trí cán bộ không chuyên trách ở các lĩnh vực khác cho phù hợp với tình hình hiện nay; sửa đổi Nghị quyết số 315/2000/NQ- HĐND, ngày 10/7/2010 điều chỉnh mức hỗ trợ cho các đối tượng: Ủy viên Thường trực UBMTTQ và Ủy viên Thường vụ các đoàn thể cấp xã; đồng thời nghiên cứu ban hành các chính sách, chế độ kiêm nhiệm, cơ chế khoán kinh phí cho cán bộ, công chức, ngoài hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở khối xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đông nhưng chưa mạnh, chỉ riêng ở cấp xã trung bình 40,8 người/xã; việc bố trí kiêm nhiệm chức danh, nhất là các chức danh hoạt động không chuyên trách chưa được nhiều ở cấp xã, khối, xóm, thôn, bản.

Tin mới