Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố sáp nhập phòng và bổ nhiệm cán bộ

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Sau khi thực hiện sáp nhập Phòng Chính sách cán bộ với Văn phòng, đầu tháng 4/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tiến hành sáp nhập phòng Tổ chức Đảng với phòng Đảng viên.
Ảnh: Sỹ Kiều
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng Tổ chức đảng - Đảng viên. Ảnh: Sỹ Kiều
Sau khi sáp nhập, phòng Tổ chức Đảng và phòng Đảng viên trở thành phòng Tổ chức Đảng - đảng viên. Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức Đảng - đảng viên được quy định trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức Đảng và phòng Đảng viên.
Biên chế của phòng bao gồm các biên chế của phòng Tổ chức Đảng và phòng Đảng viên nằm trong tổng biên chế của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được phê duyệt. Đồng thời điều chuyển một số vị trí việc làm của phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ Ban Tổ chức về Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện Đề án Văn phòng cấp ủy chung. 
Cũng tại buổi lễ đã công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng Tổ chức đảng - Đảng viên.
Như vậy sau sáp nhập, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn 4 phòng chuyên môn, giảm được 2 phòng, giảm được 2 chức danh trưởng phòng, hoàn thành việc sáp nhập phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
4 phòng chuyên môn của Ban Tổ chức bao gồm:
1. Phòng Tổ chức cán bộ - Trưởng phòng Dương Phúc Sáu
2. Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ - Trưởng phòng Ngô Đình Viện
3. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Trưởng phòng Trương Thiết Hùng
4. Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên - Trưởng phòng Cao Đức Trung

Tin mới