mask

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An hướng dẫn về tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 -2025

(Baonghean.vn) - Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động HĐND, UBND; có kiến thức, am hiểu lĩnh vực phụ trách.

Đây là một trong những nội dung tại Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, căn cứ vào tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW; Thông tri số 13-TT/TU (tại Phụ lục 1) và Quy định số 1953-QĐi/TU, ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”, cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An hướng dẫn về tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 -2025 ảnh 1
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh tư liệu Thành Duy

Trong đó, đối với một số chức danh cần xem xét theo hướng:

Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động HĐND, UBND; có kiến thức, am hiểu lĩnh vực phụ trách.

Các đồng chí cấp ủy được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải đáp ứng quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời, phải có trình độ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hộ,i đại biểu HĐND.

Các đồng chí dự kiến giới thiệu làm lãnh đạo chủ chốt ở cấp trên ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND theo Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị) cần kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp (trừ các trường hợp là cán bộ cấp trên điều động, luân chuyển).

Trường hợp đặc biệt chưa kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp, thì cấp ủy trực tiếp quản lý cán bộ phải báo cáo về nguồn cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đánh giá, nhận xét về phẩm chất, năng lực, uy tín đối với nhân sự và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với những đồng chí khi được tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chưa bảo đảm một số tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị thì cấp ủy các cấp phải tiến hành rà soát, xử lý dứt điểm theo tinh thần Kết luận số 48-TB/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

Về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ rõ: Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp phải có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị đối với từng đối tượng, chức danh theo quy định (cấp cơ sở do Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở hướng dẫn cho phù hợp với quy định chung). 

Trường hợp chưa được cấp bằng lý luận chính trị thì phải:

Thuộc đối tượng được công nhận có trình độ lý luận chính trị tương đương theo Quy định số 12/QĐ/TC-TTVH, ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương);

Được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư; Công văn số 2045-CV/BTCTW, ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương và Thông báo số 389/TB-HVCTQG, ngày 08/5/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Tin mới