Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(Baonghean.vn) - Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bối cảnh quốc tế, khu vực, thế và lực của đất nước, của tỉnh để chủ động tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đạt được các mục tiêu năm 2020 và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng.

Ngày 13/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông trong tỉnh tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đặc biệt chú trọng tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cả nước trong năm 2020. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông trong tỉnh tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Trong ảnh: Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; công tác đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước. 

Tuyên truyền chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội; các hoạt động xúc tiến đầu tư, đối ngoại trên địa bàn tỉnh... đặc biệt là tuyên truyền giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội đúng tiến độ.

Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020; phát hiện, cổ vũ, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bối cảnh quốc tế, khu vực, thế và lực của đất nước, của tỉnh để chủ động tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đạt được các mục tiêu năm 2020 và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là về chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong chặng đường tới.

Sỹ Thành

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới