mask

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Cần quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Đóng góp ý kiến về dự thảo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị công tác đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số cần được quan tâm hơn.
Đồng chí Nguyễn

Sáng 24/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ đại hội chi bộ nên quy định 5 năm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, bên cạnh những thành tựu và những chuyển biến thì thực tế vẫn đang đặt ra những vướng mắc, khó khăn, bất cập.

Từ thực tiễn đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các Thành ủy, Tỉnh ủy tổng kết, rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời trên cơ sở dự báo những yếu tố mới để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong việc phát huy dân chủ, sức mạnh của toàn dân tộc đưa đất nước phát triển.  

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến của các Thành ủy, Tỉnh ủy đều khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ trên cơ sở cụ thể hóa 2 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của đại hội liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra mô hình phát triển kinh tế tại xã Thanh Lương. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Thanh Chương kiểm tra mô hình phát triển kinh tế tại xã Thanh Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII); tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết Trung ương 7); xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII)… 

Bên cạnh những chuyển biến, nhiều ý kiến cũng cho rằng, công tác tư tưởng; công tác quản lý báo chí, xuất bản; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; năng lực công tác và tinh thần thái độ, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, công chức cần đánh giá thực chất hơn, từ đó đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến việc thi hành Điều lệ Đảng, các ý kiến tham gia thảo luận tập trung đề xuất sửa đổi, nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở Đảng nên 5 năm thay 5 năm/2 nhiệm kỳ như hiện nay.

Mặt khác, chế độ sinh hoạt đối với tổ chức cơ sở Đảng nên 3 tháng/lần, thay cho 6 tháng/lần như hiện nay. Điều lệ Đảng cần bổ sung quy định rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cấp ủy nơi công tác, nơi cư trú trong thực hiện nhiệm vụ quản lý đảng viên; bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, ngoài việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng thì cần kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực hiện của tổ chức Đảng và đảng viên về việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Cần quan tâm đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số 

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, trong báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII cần đánh giá thêm về công tác tư tưởng, nhất là ở cấp cơ sở và chi bộ. Đây là việc làm thường xuyên và khi được làm tốt sẽ góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ và tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Trung ương cần
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Trung ương cần nghiên cứu sâu chuyên đề để hỗ trợ cho các đảng viên đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Mai Hoa

Về công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị công tác đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số cần được quan tâm hơn, tạo điều kiện để đội ngũ này phấn đấu, trưởng thành.  

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị Trung ương cần quan tâm đánh giá rõ hơn chất lượng kết nạp đảng viên mới; chất lượng bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý đảng viên, cũng như vấn đề nêu gương và chế tài xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; từ đó đề ra giải pháp hữu hiệu hơn trong nhiệm kỳ tới.

Liên quan đến việc thi hành Điều lệ Đảng, Nghệ An đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý với đoàn công tác Trung ương khi khảo sát tại Nghệ An và góp ý bằng văn bản.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu thực tiễn ở Nghệ An có nhiều đảng viên tham gia xuất khẩu lao động; tuy nhiên, nhiều nơi xuất khẩu không có tổ chức Đảng và việc liên hệ sinh hoạt Đảng của đảng viên này khó khăn, dẫn đến nhiều đảng viên bị xóa tên trong thời gian đi lao động và sau đó sẽ không được phục hồi. Vì vậy, Trung ương cần nghiên cứu sâu chuyên đề này để hỗ trợ cho các đảng viên đi xuất khẩu lao động.

Tin mới