mask

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Cử tri Nghệ An kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng và mức chi trả dịch vụ môi trường rừng để nâng cao đời sống cho người dân miền núi và khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng.
0:00 / 0:00
0:00

Cử tri Nghệ An phản ánh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 và mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 156/ 2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp còn thấp. Cử tri kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng và mức chi trả dịch vụ môi trường rừng để nâng cao đời sống cho người dân miền núi và khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng ảnh 1
Rừng bần Hưng Hòa. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Bộ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ tại Tờ trình số 6859/TT-BNN-TCLN ngày 22/10/2021 và tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ tại Báo cáo số 3078/BC-BNN-TCLN ngày17/5/2022, trình Chính phủ để xem xét, ban hành.

Dự thảo Nghị định sẽ thay thế các văn bản quy định chính sách về lâm nghiệp hiện hành, trong đó có Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ. Nội dung của Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các chính sách về đầu tư bảo vệ và phát triển rừng nói chung, chính sách cụ thể theo loại rừng và đối tượng, đảm bảo hài hòa khả năng cân đối ngân sách Nhà nước và yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng ảnh 2
Kiểm tra xác định diện tích rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Nghệ An. Ảnh tư liệu: P.V

- Về chi trả dịch vụ môi trường rừng:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý IV năm 2022.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng ảnh 3
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã hỗ trợ kịp thời công tác quản lý bảo vệ rừng tại các địa phương. Ảnh tư liệu: P.V

Trong đó có nội dung về điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hiện nay, Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan bằng văn bản và trên Cổng thông tin điện tử.

Đề nghị cử tri tỉnh Nghệ An quan tâm, có ý kiến tham gia vào nội dung Dự thảo Nghị định để giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn.

Tin mới