mask

Chất lượng môi trường nước biển tại các bãi tắm ở Nghệ An đạt quy chuẩn

(Baonghean.vn) - Đó là kết quả được Sở Tài Nguyên và Môi trường Nghệ An thông báo tại Báo cáo số 1834/STNMT-MT, về việc báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển.

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2019, Sở Tài Nguyên và Môi trường Nghệ An đã báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 1 ngày 1/4/2019, như sau:

- Địa điểm quan trắc tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội.

- Thông số giám sát: 13 thông số, bao gồm nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan, độ đục, độ muối, chất rắn lơ lửng, Amoni, Phosphat, Xianua, Asen, Mangan, Sắt, Coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 10-MT: 2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

môi trường nước biển đợt 1 ngày 1/4/2019

Kết quả phân tích cho thấy:

Chất lượng môi trường tại bãi biển Quỳnh Phương, Cửa Lò, Cửa Hội đạt 13/13 giá trị các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

Riêng môi trường nước biển tại bãi biển Diễn Thành có hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn 1,68 lần; các thông số giám sát còn lại (12/13) đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

Tin mới