mask

Chi tiết mức chi hội nghị tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định mức chi cho việc tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Nghị quyết quy định: Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên, người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị được thực hiện theo quy định hiện hành quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức.

Đại biểu là khách mời không có tên trong danh sách trả lương của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp được chi hỗ trợ tiền ăn với mức cụ thể là:

- Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương là 200.000 đồng/ngày/người.

- Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh là 150.000 đồng/ngày/người.

- Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức) là 100.000 đồng/ngày/người.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể, chi giải khát giữa giờ là 20.000 đồng/buổi/đại biểu.

Các đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp cũng được chi hỗ trợ tiền phòng nghỉ và hỗ trợ tiền đi lại.

Mức chi hội nghị tại Nghị quyết là mức chi tối đa. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi tại Nghị quyết này và dự toán ngân sách được giao để quy định cụ thể mức chi hội nghị và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị mình.

Những nội dung trên được ban hành tại Nghị quyết về quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An của HĐND tỉnh, có hiệu lực từ 30/12/2017.

Phạm vị áp dụng là các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định 114/2006/QĐ -TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Bên cạnh đó, còn có các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập; các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Các kỳ họp thường kỳ của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND và cuộc họp các ban của HĐND thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chi tiết quy định về một số mức chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại đây.

Tin mới