Chống xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ về công tác văn hóa, văn nghệ, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Công văn số 2228 - CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu cụ thể các nội dung thực hiện Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW, ngày 12/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020.

Đồng bào các dân tộc thiểu số nỗ lực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Theo đó, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 theo Kế hoạch số 224/KH-TU, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 223-KH/TU, ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Cùng đó, tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng về văn hóa, văn nghệ. Tập trung chỉ đạo sơ kết- 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41- CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương quản lý và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội trên địa bàn, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Liên hiệp các Hội VHNT phối hợp với các ngành liên quan chủ động nắm bắt tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ; động viên, khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật khẳng định thành quả của toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được sau 35 năm đổi mới, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NN - HQ

(Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới