“Chủ nghĩa cá nhân làm con người ta xuống dốc không phanh“

50 năm qua, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng.

Cách đây 50 năm, khi Đảng tròn 39 tuổi và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam cũng bước sang mùa xuân thứ 79, Người đã viết một tác phẩm nổi tiếng với tựa đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” với mục đích làm tài liệu học tập cho toàn Đảng.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo.
50 năm đã trôi qua càng khẳng định “chủ nghĩa cá nhân” làm cho con người hư hỏng, xuống dốc không phanh. Bởi thế, lấy cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm lẽ sống; tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên…  là những định hướng để thực hiện theo lời dạy của Bác, nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

50 năm trước, trên trang nhất báo Nhân Dân số ra ngày 3/2/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Lúc đầu khi khởi thảo đề cương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên tác phẩm “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Người cũng không dùng chữ “chống chủ nghĩa cá nhân” mà chỉ rõ “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Theo Người, chủ nghĩa cá nhân đó là: Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành. Tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Đáng chú ý nữa là xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ... Những biểu hiện này làm nổi bật lên nhiệm vụ “xây” và “chống” trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề Người thường xuyên quan tâm trong tiến trình xây dựng và rèn luyện Đảng ta.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa cá nhân làm cho con người hư hỏng, làm cho con người ta xuống dốc không phanh: “Nếu Đảng rơi vào suy thoái, biến chất, đây là nỗi lo lắng lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Đảng cầm quyền. Vậy nên tại sao Bác lại chú trọng chống quan liêu, tham nhũng, sâu xa hơn là chống giặc nội xâm, chống chủ nghĩa cá nhân như vậy? 1 đảng có trong sạch thì mới vững mạnh được, mà trong sạch đó là điều kiện của đạo đức cách mạng”.

50 năm qua, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo Người, chống các biểu hiện suy thoái, quét sạch chủ nghĩa cá nhân Đảng phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải lấy cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm lẽ sống. Đây phải là nền tảng cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo - nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì: Giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là giải pháp quan trọng nhất xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trăn trở về người đảng viên nắm giữ chức quyền, nếu như phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Vấn đề lý tưởng, vấn đề giác ngộ chính trị là điều hết sức quan trọng nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay những mặt trái kinh tế thị trường, chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, vụ lợi, chạy theo đồng tiền. Hay như Hội nghị Trung ương 4 đã chỉ rõ: ham danh vọng, ham chức tước, ham quyền lực. Những điều đó rất dễ bị tha hóa nếu như chúng ta không có lập trường, không có bản lĩnh, không trau dồi lý tưởng chính trị của mình thì rất dễ bị tha hóa” - Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo nói.

“Chủ nghĩa cá nhân làm con người ta xuống dốc không phanh“ ảnh 2
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo.

Với nhạy cảm của một nhà chính trị, nhà tư tưởng lớn, từ nửa thế kỷ trước, Người đã cảnh tỉnh về chủ nghĩa cá nhân – cái gốc tạo ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Điểm đáng chú ý là, trước đây chủ nghĩa cá nhân biểu hiện là sự tham lam ích kỷ, kèn cựa, đố kỵ,... ở một số rất ít cán bộ, đảng viên, thì nay đang trở thành lối sống, tạo sự “đồng lần”, “kế tục” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong số những người có chức, có quyền. Trước là lợi ích nhỏ mang tính thu vén cá nhân, thì nay là lợi ích lớn theo nhóm, trục lợi cho cả nhóm.

Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: Mỗi đảng viên phải tự kiểm nghiệm lại mình, giáo dục, rèn luyện, gột rửa chủ nghĩa cá nhân, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt 4 giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là những định hướng để thực hiện theo lời dạy của Bác, nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

“Đạo đức, lối sống suy thoái đấy chính là “tự diễn biến” chứ không phải diễn biến bằng lời nói mà diễn biến bằng chính hành động khi đảng viên không còn vai trò là người lãnh đạo nữa, không phải là đầu tàu gương mẫu trong cuộc sống, không phải là người tốt nữa thì đấy chính là “tự diễn biến”. Rõ ràng làm trong sạch vững mạnh đấy chính là biện pháp chống tự diễn biến tận gốc sâu sắc nhất” - ông Nguyễn Viết Chức chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua càng thấy tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng - “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn đối với Đảng. Soi chiếu với những vấn đề mà Đảng đang đặt ra rất khẩn thiết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, càng thấy những điều Người nêu ra không chỉ có giá trị cảnh báo nghiêm khắc tình hình lúc đó mà còn có giá trị cảnh báo cho tình hình hiện nay. Đó chính là ý nghĩa thời đại mà mỗi đảng viên cần phải thấm nhuần và luôn luôn có ý thức tuân theo./.      

Tin mới