mask

Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

(Baonghean) - Ngay sau khi hết thời hạn cách ly toàn xã hội do dịch Covid-19, Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An khẩn trương đôn đốc các tổ chức cơ sở tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Nghệ An có trao đổi với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh! Ngay sau khi hết thời hạn cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục chuẩn bị và đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã kịp thời ban hành hướng dẫn đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh duyệt Đại hội Chi bộ Văn phòng ĐBQH tỉnh. Ảnh: KO
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh duyệt Đại hội Chi bộ Văn phòng ĐBQH tỉnh. Ảnh: Kim Oanh

Theo đó, kế hoạch đề ra: 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm trong tháng 3/2020, đại hội tất cả các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành trong tháng 5/2020 và Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức trong tháng 7/2020.

Tại thời điểm bắt đầu thực hiện các Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã có 3/4 đơn vị tổ chức đại hội điểm, 25/63 tổ chức cơ sở đảng báo cáo công tác chuẩn bị, nội dung, nhân sự đại hội để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nghe, cho ý kiến.

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, thông qua hội nghị trực tuyến chỉ đạo các đồng chí cán bộ chuyên quản và các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục công tác chuẩn bị duyệt và tổ chức đại hội đúng quy định, tiến độ và bảo đảm chất lượng; chú trọng công tác xây dựng văn kiện, thực hiện quy trình nhân sự, tổ chức tuyên truyền và các hoạt động chào mừng đại hội.

Tổ chức hội nghị trực tuyến để rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội, tiếp tục cập nhật tiến độ và hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị, tổ chức đại hội để triển khai ngay sau khi các hoạt động chính trị trở lại bình thường; bảo đảm việc cách ly xã hội thời gian qua không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh duyệt hồ sơ đại hội cơ sở. Ảnh: K.O
Cán bộ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh duyệt hồ sơ đại hội cơ sở. Ảnh: Kim Oanh

P.V: Một nội dung rất quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp là công tác nhân sự. Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện công tác nhân sự như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã cụ thể hóa Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai kịp thời đến các tổ chức cơ sở Đảng; chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn đúng quy định; thực hiện các khâu trong công tác nhân sự như rà soát, bổ sung quy hoạch; tiêu chuẩn chính trị; thực hiện quy trình tái cử và mới tham gia cấp ủy các cấp, nhân sự ủy ban kiểm tra và nhân sự đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động rà soát, lập danh sách xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những trường hợp Bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục giới thiệu tái cử cấp ủy và bầu giữ chức Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đối với những cơ quan, đơn vị đến thời điểm đại hội nhưng chưa có cấp trưởng hoặc đồng chí Bí thư là cấp trưởng cơ quan còn tuổi công tác dưới 1 năm (12 tháng) để lãnh đạo thực hiện quy trình công tác nhân sự đảm bảo yêu cầu, đúng quy định.

Trong công tác nhân sự thực hiện chủ trương thủ trưởng chuyên môn làm Bí thư cấp cơ sở ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan cấp tỉnh.

Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ảnh 3
Các đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh Nguyên Sơn

P.V: Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tiến hành thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như thế nào để đảm bảo huy động được trí tuệ tập thể?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Bài toán về nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, thảo luận, hoàn thiện hệ thống dự thảo văn kiện đại hội và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa xây dựng, phát triển chủ trương, đường lối lãnh đạo với lựa chọn đúng nhân sự khóa mới tại đại hội đảng các cấp là câu hỏi khó đặt ra với từng cấp ủy, tổ chức Đảng.

Việc quan trọng hàng đầu tại đại hội là phải tạo ra diễn đàn chính trị thật sự dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mọi đại biểu tập trung thảo luận; tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối được thể hiện trong nội dung hệ thống dự thảo văn kiện đại hội.

Khi chủ trương được các đại biểu (đảng viên) thẳng thắn góp ý, bổ sung, phát triển thì đây mới thật sự là thành quả đáng quý nhất và lớn nhất tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình-quotes

Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã chủ động hướng dẫn việc tham gia góp ý vào các văn kiện theo hướng mở rộng nhất, lấy được càng nhiều ý kiến càng tốt, tránh việc góp ý chung chung mà cần cụ thể vào từng nội dung như đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức thực hiện.

Tổng hợp góp ý được thảo luận và biểu quyết thông qua tại đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi báo cáo Tiểu ban Văn kiện của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin mới