Đảng Cộng sản Việt Nam là một biểu tượng lớn

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập - Salah Adly Abdelhafiz nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến nhiều thành tựu quan trọng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và phát triển. Đó cũng là mong muốn của nhiều dân tộc và nhiều Đảng Cộng sản anh em trên thế giới.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz có những ghi nhận về quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam là một biểu tượng lớn ảnh 1
Tổng Bí thư Đảng cộng sản Ai Cập Salah Adly Abdelhafiz.

PV: Là một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của Việt Nam?

Ông Salah Adly Abdelhafiz: Chúng tôi đánh giá rất cao và mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển.

Cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa đã tạo cho Việt Nam một sự phát triển vững chắc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Điều đó cho thấy Việt Nam thực hiện thành công mô hình cải cách, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa như thế nào.

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của Việt Nam ngày nay?

Ông Salah Adly Abdelhafiz: Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam tới những thành công toàn diện, nhất là trong xây dựng Xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy sự phát triển của người dân. Tất cả những điều đó có được nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều đó đã mang lại cho những thành công của Việt Nam trong thời gian qua. Nhiều Đảng Cộng sản anh em muốn học hỏi và thực hiện các đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kinh nghiệm quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là mối quan hệ và đồng thuận ý chí giữa quần chúng nhân dân với Đảng.

PV: Trong bối cảnh các khu vực và thế giới đang có nhiều phân cực, ông nhận thấy sự đoàn kết và gắn bó giữa Đảng cộng sản Việt Nam với các Đảng Cộng sản trên toàn thế giới hiện nay như thế nào?

Ông Salah Adly Abdelhafiz: Việt Nam từng là một đất nước nghèo đói và khó khăn sau chiến tranh. Nhưng ngày nay với sức mạnh nội lực đã phát triển mạnh mẽ và có uy tín ở khu vực và quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đấu tranh và bảo vệ các dân tộc trên thế giới trước những bất công, áp bức. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sát cánh và ủng hộ các Đảng Cộng sản anh em khác như Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Palestine, nhân dân Châu Phi. Đó là nỗ lực đáng kính của nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi luôn bày tỏ sự kính trọng to lớn với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, nhất là trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, áp bức theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng như trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập.

Việt Nam ngày nay đang trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đổi mới, hiện đại.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Tin mới