mask

Đảng ủy Sư đoàn 324 quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 5/1, Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho 160 đồng chí  lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn, cán bộ, đảng viên 4 cơ quan Sư đoàn, lãnh đạo chỉ huy trung đoàn, thủ trưởng cơ quan trung đoàn, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề: Nghị quyết số 04- NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” ,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06 – NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế  hệ mới”; Kết luận số 09- KL/TW ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017”.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Việc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII);  nhận thức rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”, tạo sự thống nhất cao về nhận thực, tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Sau hội nghị này, cán bộ cao cấp, trung cấp và chủ trì cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn về quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

 Hà Hữu Tân

HT: 5NK  3039 - Đô Lương

                                                                                                     

Tin mới