Đô Lương đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.
P.V: Được biết, Đô Lương là huyện thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí có thể cho biết những kết quả đạt được?
Đồng chí Phùng Thành Vinh: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng với đó là có đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên... đã góp phần giúp cấp ủy và tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở ở Đô Lương triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả cả về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.
Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương kiểm tra công tác quy hoạch trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Hoàng Vĩnh

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị quyết, tổ chức quán triệt, học tập ở cấp huyện nghiêm túc, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên kịp thời, có chất lượng; sau quán triệt học tập đã chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức Đảng ở cơ sở thực hiện nghiêm túc việc triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên viết bài thu hoạch đảm bảo theo quy định.

Đặc biệt, định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc việc triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Bản cam kết “Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu” theo hướng dẫn của cấp trên.

Việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm ở cấp huyện được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên, sau kiểm điểm đã xây dựng và ban hành kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của tập thể, cá nhân kịp thời. Thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành kiểm điểm đúng tiến độ, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Các tập thể và cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã tự giác, nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận các nội dung được gợi ý để thực hiện việc tự kiểm điểm và sau kiểm điểm đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công việc.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương thăm mô hình trồng chuối công nghệ cao tại xã Thuận Sơn. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức Đảng thực hiện tốt việc soát xét, đánh giá kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được rút ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết và các nội dung đã cam kết ngay từ đầu năm của tập thể và cá nhân từ huyện đến cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, chú trọng chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, nhất là việc khắc phục các tồn tại, khuyết điểm của tập thể, cá nhân được rút ra sau kiểm điểm thông qua chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp huyện; mặt khác, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy đưa nội dung thực hiện Nghị quyết vào nội dung kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Định kỳ hàng năm, gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết; qua đó, đã biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân làm tốt, gợi ý, kiểm điểm phê bình nghiêm túc đối với những tập thể và cá nhân làm chưa tốt.

Đặc biệt, qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng, ngoài việc chỉ đạo các cấp ủy ở cơ sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 19 cá nhân, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Thực hiện chính sách thu hút đầu tư của huyện Đô Lương, Nhà máy nước Hòa Sơn đã hoàn thành và hoạt động có hiệu quả. Ảnh: Hoàng Vĩnh

P.V: Đồng chí cho biết thêm về một số nhiệm vụ và giải pháp của Đô Lương trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 (khóa XII)?

Đồng chí Phùng Thành Vinh: Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về Nghị quyết, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, từ đó nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên trong công tác xây dựng chi bộ và đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,  xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả việc rà soát, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm của tập thể, cá nhân được rút ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết và việc thực hiện các nội dung đã cam kết theo kế hoạch hàng năm.

Dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đông Lương góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT cấp ủy và của các Ban xây dựng Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết tại các tổ chức cơ sở Đảng và đối với cán bộ, đảng viên. Kiểm điểm, phê bình kịp thời đối với những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng nói riêng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nội dung Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 09- QĐ/HU, ngày 7/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của huyện Đô Lương.

Công ty may Minh Anh ở Đô Lương hoạt động rất hiệu quả. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Chú trọng chăm lo việc triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/12/2018, quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoàng Vĩnh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới