Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22.4.1870 - 22.4.2020), sáng nay (21/4), Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội dtổ chức dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin, đường Điện Biên Phủ, quân Ba Đình- Hà Nội.

 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đại biểu.

V.I.Lênin (1870 -1924)

V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng CNXH hiện thực; Người sáng lập nhà nước Xô viết – nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.

Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Lênin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành công, đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng ta cũng kiên quyết bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, đấu tranh chống mọi thủ đoạn xuyên tạc, của các thế lực thù địch; chống lại mọi biểu hiện xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên tinh thần ấy và trên lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã có những nhận thức đầy đủ hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng sáng tạo những nguyên lý ấy vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Lênin trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như hướng tới kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước. Chúng ta nguyện kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục con đường độc lập dân tộc và CNXH; tăng cường tổng kết thực tiễn đổi mới, góp phần bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vận dụng, phát triển sáng tạo những tư tưởng của Lênin tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ./.

Theo Mạnh Hùng

dangcongsan.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới