mask

Đơn vị công lập được trang bị tối đa 3 xe ôtô/1 đơn vị

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 32/2015/QĐ- TTg của Thủ tướng quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, kể từ ngày 30/11/2015, việc trang bị xe ôtô phục vụ công tác chung đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên thực hiện như sau:

Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được trang bị tối đa 3 xe ôtô/1 đơn vị.

Cục và các tổ chức tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được trang bị tối đa 2 xe ôtô/1 đơn vị.

Tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam cam kết mở cửa thị trường ô tô cho các quốc gia thành viên.
Ảnh minh họa.

Các đơn vị khác thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (các Vụ, Ban và các tổ chức tương đương) được trang bị tối đa 1 xe ô tô/1 đơn vị.

Cũng theo hướng dẫn mới, xe ôtô phục vụ công tác chung đối với Tổng cục và các tổ chức tương đương (có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên) thực hiện: Văn phòng Tổng cục được trang bị tối đa 2 xe ô tô/1 đơn vị. Cục và các tổ chức tương đương trực thuộc Tổng cục được trang bị tối đa 1 xe ôtô/1 đơn vị.

Các đơn vị khác thuộc Tổng cục được trang bị tối đa 1 xe ôtô/2 đơn vị. Trường hợp có số đơn vị lẻ, số lượng xe được trang bị bằng số lượng xe theo định mức của số đơn vị liền kề sau đó (Ví dụ: Trường hợp có hai đơn vị, được trang bị tối đa 1 xe; trường hợp có ba đơn vị, được trang bị tối đa 2 xe; trường hợp có bốn đơn vị, được trang bị tối đa 2 xe; trường hợp có năm đơn vị, được trang bị tối đa 3 xe).

Theo eFinance Online

Tin mới