mask

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Baonghean) - Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp, lề lối làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây nội dung được đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 2017).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thay mặt Thường trực Tỉnh ủy dự kiểm điểm theo NQTW4 (khóa XII) ở Chi bộ Sơn Lĩnh, xã Thanh Lâm (Thanh Chương).
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thay mặt Thường trực Tỉnh ủy dự kiểm điểm theo NQTW4 (khóa XII) ở Chi bộ Sơn Lĩnh, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Thưa đồng chí! Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn cách mạng của Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng có những đóng góp khác nhau, nhất là trong giai đoạn hiện nay với yêu cầu phải đẩy mạnh toàn diện trên các nội dung, phần việc và bằng sự quyết tâm, sáng tạo cao. Vậy, thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đã có những hoạt động nổi bật gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là Đại hội lần thứ XII của Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đã chủ động tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp kiện toàn nhân sự; ban hành và triển khai kịp thời các chương trình, nghị quyết, đề án về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Riêng đối với cấp tỉnh, ngành đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về “Luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020"; Đề án 01- ĐA/TU về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên tại các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và củng cố các khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020"; Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế... Nhìn chung, sau gần hai năm thực hiện, các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy đã được cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc và bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trọng tâm là tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Ảnh tư liệu
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Ảnh tư liệu

Đồng thời, ngành đã tham mưu thực hiện việc tổng hợp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn chung, các đơn vị đã triển khai thực hiện quy hoạch bảo đảm đúng hướng dẫn, chặt chẽ, phát huy dân chủ, công khai.

Trong rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chú trọng bổ sung nhân sự có tính khả thi cao, quan tâm giới thiệu quy hoạch phù hợp với cán bộ đang được luân chuyển.

Trong xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chú trọng cán bộ 3 độ tuổi, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng. 

Cùng với đó, tập trung tham mưu thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đây là nội dung mới và khó, có nhiều cách hiểu khác nhau; tuy nhiên, sau khi tiếp thu hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh; đồng thời lựa chọn 3 đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó để hướng dẫn các đơn vị còn lại xây dựng đề án.

Theo đó, về cơ bản, các đề án của các đơn vị đã phân tích những chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, những bất cập trong quản lý biên chế...; làm cơ sở cho việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Ngành đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trên cơ sở đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tích cực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên; tham mưu xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, công nhận cán bộ lão thành cách mạng; chăm lo công tác cải cách hành chính; triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ và cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên...

Phóng viên: Bên cạnh những cố gắng, nỗ lực đó thì vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn?

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Hiện nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã, đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện với khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu chất lượng cao, thời gian gấp; cho nên, quá trình thực hiện vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, việc tham mưu tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết còn chậm, chất lượng không cao. Công tác phát triển đảng tại các vùng đặc thù, trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả còn thấp. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cơ sở còn có những hạn chế.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đề án vị trí việc làm ở một số cơ quan, đơn vị chưa được tập trung đúng mức, chất lượng chưa bảo đảm yêu cầu, chưa đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, việc tham mưu bố trí cán bộ tại một số đơn vị còn có những khó khăn, vướng mắc, chưa kịp thời. Công tác tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng mặc dù đã có nhiều cố gắng, thực hiện kịp thời, đúng quy định nhưng chưa được cải tiến triệt để, tại một số nơi vẫn còn hiện tượng trùng lặp, sai sót... 

Phóng viên: Công tác tổ chức xây dựng Đảng đang tiếp tục đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, cần có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí có thể cho biết những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Không chỉ các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), mà trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đòi hỏi ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tham mưu thực hiện.

Phát huy truyền thống vẻ vang 87 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định tiếp tục phấn đấu, khắc phục những khó khăn, hạn chế; chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp, lề lối làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục phấn đấu để hoàn thành có chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tập trung tham mưu để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gắn với hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An. 

Tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện có hiệu quả những nghị quyết, đề án đã ban hành, trong đó có những nội dung phát triển đảng viên, tổ chức đảng có chất lượng ở những địa bàn, lĩnh vực đã được xác định. Có giải pháp tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục tham mưu và cụ thể hóa các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, trước mắt tập trung việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 13/3/2012 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2015.

Đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc; đề cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ trong từng tổ chức cơ quan, đơn vị;  tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Mai Hoa (Thực hiện)

Tin mới