mask

Đường về bản

Người dân bản Lưu Tiến (Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) gùi cát sỏi về làm đường bê tông hóa
Người dân bản Lưu Tiến (Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) gùi cát sỏi về làm đường bê tông hóa

Hồ Phương

Tin mới