mask

Giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương trong năm 2022

Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - Vũ Đăng Minh, trong năm 2022, ở bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ.
0:00 / 0:00
0:00

Chiều 26/12, Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thành lập tổ chức theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

Giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương trong năm 2022 ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng (trái) và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Đăng Minh.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - Vũ Đăng Minh, trong năm 2022, ở bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế. Đến nay, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ở các Bộ, ngành, địa phương là 79.057 người, trong đó, các Bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương trong năm 2022 ảnh 2

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Đăng Minh phát biểu tại cuộc họp báo

Đến năm 2022, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, ở Bộ, ngành Trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng theo ông Vũ Đăng Minh, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, Bộ Nội vụ thường xuyên đôn đốc các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật có liên quan đến phân cấp, phân quyền quản lý Nhà nước.

Đặc biệt đã rà soát vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ để gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế. Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

Giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương trong năm 2022 ảnh 3

Toàn cảnh buổi họp báo

“Đến nay, Bộ Nội vụ đã phối hợp tham gia ý kiến với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện 13 dự thảo Thông tư về vị trí việc làm công chức; 18 dự thảo Thông tư về vị trí việc làm viên chức”- ông Minh thông tin.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, theo số liệu thống kê tính đến 30/11/2022, các Bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hoá hơn 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản QPPL; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98% (chiếm 55,7% tổng số TTHC); 100% Bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tại cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97,45%; có 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 62/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử./.

Tin mới