HĐND tỉnh chú trọng giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri

(Baonghean) - HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 quyết định triệu tập kỳ họp thứ ba. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Cao Thị Hiền  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về một số vấn đề liên quan.

P.V: Thưa đồng chí! Có thể nói, chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tăng cường. Vậy hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ở nhiệm kỳ này đã có những đổi mới gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự tin tưởng của cử tri?

Đồng chí Cao Thị Hiền: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND cùng một số văn bản pháp luật có liên quan, thì tổ chức bộ máy cũng như chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh được tăng cường. Việc tăng đại biểu (gồm 91 đại biểu); đặc biệt là tăng số đại biểu chuyên trách trong Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh (gồm 11 người, trong đó có 2 Phó Chủ tịch, 8 lãnh đạo chuyên trách các ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh) đã giúp các đại biểu dành toàn bộ thời gian cho công việc và tăng cường hoạt động giám sát của HĐND.

Đồng chí Cao Thị Hiền tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành tại huyện Nghĩa Đàn.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND cũng như việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đây là yếu tố, điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới cùng với trọng trách cao hơn theo quy định của pháp luật.

Nhận thức rõ được yêu cầu nhiệm vụ cũng như trọng trách sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc, bộ máy mới của HĐND tỉnh nhanh chóng được sắp xếp, kiện toàn và bắt tay ngay vào công việc. Theo đó lần lượt các chương trình, quy chế hoạt động toàn khóa và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 được ban hành, trong đó đề cao và tăng tính chủ động, trách nhiệm của Thường trực, các ban, Văn phòng HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan liên quan. Việc ban hành quy chế làm việc thể hiện sự quyết tâm đổi mới và chú trọng chất lượng, bảo đảm hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn. 

Song song với đó, HĐND tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng ở các hoạt động, từ quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đến hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh của cử tri và nhân dân. Thực hiện Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND, tại kỳ họp thứ 3 này, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

Theo đó, ngoài giám sát chuyên đề thì HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh sẽ tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên đối với UBND tỉnh, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Đây là bước tiến quan trọng trong hoạt động của HĐND tỉnh, thể hiện tinh thần quyết tâm và sự đổi mới về phương pháp hoạt động của HĐND tỉnh.

Hoạt động thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh cũng tiếp tục được quan tâm đổi mới. HĐND tỉnh không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trên cơ sở đó thông qua Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm bảo đảm cho các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và thực hiện hiệu quả trên thực tế.

Hoạt động chất vấn tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc, được cử tri và nhân dân quan tâm. Song song với đó là đổi mới cách thức chất vấn, chất vấn đến cùng, làm rõ trách nhiệm thì mới có thể đưa ra các giải pháp với tinh thần quyết liệt trong việc xử lý các bất cập đặt ra. Ngoài hoạt động chất vấn tại kỳ họp, Thường trực sẽ thực hiện hoạt động chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực và các ban của HĐND tỉnh cũng tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức liên quan, nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kiến nghị của HĐND, Thường trực và các Ban, đại biểu HĐND tỉnh...

P.V: Một trong những hoạt động quan trọng của HĐND đó là tổ chức các kỳ họp. Xin đồng chí cho biết, ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp thứ 3 này? 

Đồng chí Cao Thị Hiền: Tổ chức kỳ họp là một trong những hoạt động quan trọng của HĐND tỉnh, bởi nơi đó khẳng định hiệu quả hoạt động của HĐND một cách trực tiếp và rõ nét nhất thông qua các chức năng quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát hoạt động cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành... Tại kỳ họp thứ 3 này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét 20 báo cáo và 34 tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đáng quan tâm nhất là đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, bàn nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2017; đồng thời HĐND tỉnh sẽ ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII

Ngoài ra, nhiều nghị quyết quan trọng cũng được xem xét ban hành gồm: Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh;  Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020; Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về Đề án thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và đổi tên Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục – đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021...

Kỳ họp thứ 3 là kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh khóa XVII sẽ ban hành Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND. Việc chất vấn, trả lời chất vấn trên tinh thần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tăng cường đối thoại, tranh luận, bám sát và đi đến cùng nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống một cách thiết thực, hiệu quả nhất và đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân.

Dây chuyền sản xuất gạch của Nhà máy gạch tuynel Tân Kỳ.

Để bảo đảm hoạt động chất vấn có hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản thông báo kết luận phiên chất vấn để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các lời hứa tại phiên chất vấn ở kỳ họp trước vào kỳ họp tiếp theo; đồng thời là cơ sở để Thường trực và các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và cử tri toàn tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

P.V: Có thể nói, các vấn đề đưa ra để thảo luận, xin ý kiến HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề quan trọng và có tính bức thiết. Song điều quan tâm hơn là làm sao để các vấn đề sau khi HĐND quyết nghị tại kỳ họp được triển khai có hiệu quả?

Đồng chí Cao Thị Hiền: Nghị quyết do HĐND ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cơ sở để UBND cùng cấp ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu quả thiết thực và sớm đi vào cuộc sống, đòi hỏi Thường trực và các ban, các tổ và mỗi đại biểu HĐND ngay sau kỳ họp phải tuyên truyền, phổ biến nghị quyết; gắn với đó là đôn đốc UBND tỉnh sớm ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Về phía các ngành cũng phải chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về các chỉ tiêu của ngành mình, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã cùng chỉ đạo sâu sát, cụ thể quyết liệt. 

Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri xã Đặng Sơn.

Vấn đề có ý nghĩa quyết định kết quả thực hiện là tập trung phát huy vai trò chủ thể giám sát của người dân và khâu tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, nhất là cơ sở. Bởi vậy, Thường trực và các ban HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp, các ngành; thông qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập để giao cho UBND tỉnh tham mưu trình cho HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các nghị quyết sát thực hơn. Song song với đó là tăng cường tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực mà các ban, các tổ đại biểu và đại biểu được phân công nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết…

P.V: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Mai Hoa

(Thực hiện) 

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới