mask

HĐND tỉnh quyết nghị 11 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, gồm 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
HĐND tỉnh quyết nghị 11 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ảnh 1
Quang cảnh phiên họp thảo luận, thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã đồng thuận, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, gồm 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đáng quan tâm là tốc độ tăng trưởng GRDP 9 - 10%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư chiếm 20 - 21%; công nghiệp - xây dựng 33 - 34%; dịch vụ 45 - 46%.

Thu ngân sách phấn đấu đạt 15.216 tỷ đồng. Phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 - 47 triệu đồng/năm…

HĐND tỉnh quyết nghị 11 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ảnh 2

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, HĐND tỉnh xác định 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

1. Tập trung đánh giá, rà soát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

2. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung chỉ đạo 5 mũi trọng điểm và 3 vùng trọng điểm trong phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển những dự án sử dụng công nghệ mới, tiên tiến, đảm bảo về môi trường.

Nâng cao hơn nữa vai trò của các ngành dịch vụ đối với phát triển kinh tế; tập trung phát triển các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao như: bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... ; đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch.

3Tăng cường công tác đối ngoại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

5. Rà soát để sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách cùng với việc xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021-2025 đồng bộ để thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

6. Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, bảo đảm tốt an sinh xã hội.

7. Quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

8Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trong đó đề cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện cải cách hành chính.

9Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

10Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong đó chú trọng xử lý sau thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

11. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tạo đà cho thực hiện kế hoạch 2021 - 2025.

Để thực hiện nhiệm vụ này cần phát huy vai trò báo chí cách mạng và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định nhằm tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; gắn đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước.

Tin mới