mask

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ nửa cuối năm 2017

(Baonghean) - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ cuối năm 2017 gồm 10 nhóm giải pháp trọng tâm.

Quang cảnh phiên thảo luận thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Đức Anh
Quang cảnh phiên thảo luận thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Đức Anh

Soi vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016  thì nhiệm vụ còn lại của năm 2017 là khá nặng nề; đặc biệt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tối thiểu 9% (6 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 6,9%), đòi hỏi các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt với những giải pháp rõ, cụ thể.

Trước yêu cầu đó, phiên thảo luận biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, theo đó có 10 nhóm giải pháp được đưa ra.

Nhóm thứ nhất, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch năm 2017 đảm bảo tiến độ trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lựa chọn một số sản phẩm, địa bàn cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đảm bảo sức tăng trưởng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm....

Nhà máy Tôn Hoa Sen - Đông Hồi đi vào hoạt động ổn định. Ảnh tư liệu
Nhà máy Tôn Hoa Sen - Đông Hồi đi vào hoạt động ổn định. Ảnh tư liệu

Nhóm thứ hai, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung hướng dẫn các xã xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, trong đó đảm bảo để các doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, tăng thu nhập cho người dân.

Trong sản xuất công nghiệp, tăng cường các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp phát triển thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho. Trong phát triển các ngành dịch vụ, tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu; khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm hàng, mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định. Đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối các tua tuyến du lịch, làm tốt công tác trật tự, vệ sinh môi trường, thu hút thêm nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, giữ gìn an toàn cho du khách.

Nhóm thứ ba, đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các chương trình, dự án; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút, xúc tiến đầu tư; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh khối lượng thực hiện, nghiệm thu và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2017.

Nhóm thứ tư, tăng cường công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, tập trung chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thuế và khai thác các nguồn thu mới; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh... Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ cuối năm 2017. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ cuối năm 2017. Ảnh: Đức Anh

Nhóm thứ năm, chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường .

Nhóm thứ sáu, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đến năm 2020. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội dung, yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án, cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nhóm thứ bảy, phòng cháy, chữa cháy và phòng chống bão lụt. Các ngành, các cấp chủ động phòng, chống thảm hoạ, thiên tai; cảnh giác đề phòng đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; phân công, phân cấp cụ thể cho các cấp, các ngành kiểm tra việc thực hiện phương án huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên từng địa bàn, nhất là các địa phương thường xảy ra lũ, lụt cục bộ.

Nhóm thứ tám, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên. 

Đẩy nhanh xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Ảnh: tư liệu
Đẩy nhanh xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Ảnh: tư liệu

Nhóm thứ chín, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm; nắm chắc và xử lý kịp thời, hiệu quả tình hình nổi lên về quốc phòng, an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn và đối tượng trọng điểm. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài hình thành các vụ việc phức tạp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Nhóm thứ mười, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc tuyên truyền và chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là những vấn đề mà dư luận quan tâm. Xử lý nghiêm minh các hành vi đưa tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang bất ổn trong xã hội, làm phương hại đến lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Minh Chi

(Lược trích)

Tin mới