HĐND tỉnh thông qua phương án sáp nhập xóm của các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và Tương Dương

(Baonghean.vn) - Các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và Tương Dương thực hiện sáp nhập lần đầu. Đây là 3 huyện cuối cùng trong 21 huyện, thành, thị của Nghệ An được thông qua phương án sáp nhập xóm.

Sáng 12/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua phương án sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản (xóm) ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 12/12 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh phiên làm việc sáng 12/12 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Cường

Đối với 3 huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương hiện có 633 xóm, trong đó có 4 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 208 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 421 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Tổng 3 huyện thực hiện sáp nhập là 158 xóm; trong đó 15 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 143 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. 

Số xóm hình thành sau sáp nhập là 76 xóm, trong đó 3 xóm đạt 100% về quy mô số hộ gia đình, 65 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm sau khi sáp nhập của 3 đơn vị là 551 xóm; giảm 82 xóm. 

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, huyện Kỳ Sơn hiện có 193 xóm (bản); trong đó 1 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 40 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 152 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Huyện Kỳ Sơn hiện sáp nhập là 4 xóm; trong đó không có xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình.

Các đại biểu tham dự kỳ họp các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự kỳ họp các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Số xóm hình thành sau sáp nhập là 2 xóm; trong đó không có xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 1 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 1 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn lại 191 xóm, giảm 2 xóm. 

Huyện Quỳ Hợp hiện có 286 xóm; trong đó 1 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 109 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 176 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Theo đó, Quỳ Hợp thực hiện sáp nhập là 138 xóm; trong đó có 12 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 126 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 66 xóm; trong đó có 3 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 58 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 1 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn Quỳ Hợp còn lại 214 xóm, giảm 72 xóm. 

Huyện Tương Dương hiện có 154 xóm, trong đó có 2 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 59 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 93 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tương Dương thực hiện sáp nhập 16 xóm, trong đó có 3 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 13 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 8 xóm, trong đó không có xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 6 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 2 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn huyện Tương Dương còn lại 146 xóm, giảm 8 xóm.

Các đại biểu thông qua phương án sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu thông qua phương án sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường

Cũng tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh thông qua phương án sáp nhập xóm bổ sung của các huyện, thị xã: Diễn Châu, thị xã Thái Hòa.

Theo đó, đối với huyện Diễn Châu, tổng số xóm sau khi thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND là 292 xóm; trong đó 182 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 106 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Tại nghị quyết này, Diễn Châu được thực hiện sáp nhập bổ sung thêm 10 xóm trên 50% tiêu chí quy mô số hộ gia đình thành 06 xóm mới đạt trên 100% tiêu chí quy mô số hộ gia đình. Như vậy, tổng toàn huyện còn lại 288 xóm, giảm 4 xóm.

Còn thị xã Thái Hòa, tổng số xóm sau khi thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND là 77 xóm; trong đó 20 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 49 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 8 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Thái Hòa sẽ thực hiện sáp nhập bổ sung là 11 xóm; trong đó có 3 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 8 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình, thành 5 xóm mới; trong đó có 2 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 3 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng toàn thị xã còn lại 71 xóm, giảm 6 xóm.

HĐND tỉnh cũng thông qua phương án đổi tên xóm bổ sung đối với huyện Hưng Nguyên là 2 xóm; huyện Nghĩa Đàn là 1 xóm; thị xã Thái Hòa 4 xóm.

Tin mới