Hổ mang rướn mình phun nọc độc vào mặt người

Chuyên gia bắt rắn Thái Lan đội mũ bảo hiểm có kính che kín, cúi xuống ngang tầm rắn hổ mang để dụ nó phun độc.
Video: Hổ mang rướn mình phun nọc độc vào mặt người.

Tin mới