Hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

(Baonghean) - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành công văn số 193/SGD&ĐT-VP gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Theo số liệu báo cáo của BHXH tỉnh Nghệ An, tính đến tháng 02/2017, toàn tỉnh mới đạt 86,45% tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Nguyên nhân: Do điều kiện kinh tế của một số gia đình phụ huynh khó khăn, đông con; cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số địa phương còn chưa thật sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt; cán bộ quản lý một số trường học còn nhận thức xem đây là công việc của ngành BHXH nên chưa tích cực trong triển khai thực hiện; công tác giáo dục tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với BHYT vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Các đơn vị tỷ lệ học sinh tham gia BHYT còn thấp như: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Tân Kỳ và thị xã Hoàng Mai.

Nhận rõ lợi ích của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
Rèn luyện thể dục nâng cao thể chất cho học sinh được các trường học quan tâm.  Ảnh: Tư liệu

Theo đó, để hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 5011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đôn đốc, chỉ đạo các trường học thực hiện một số nội dung sau:

1.     Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh về chính sách, pháp luật BHYT và vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Các trường học phải xác định việc thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên là trách nhiệm của Ban Giám hiệu, thầy cô giáo của nhà trường.

2.     Phối hợp với BHXH các huyện, thành phố, thị xã trong việc thống nhất thu BHYT, lập sổ sách thu BHYT của học sinh, sinh viên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định (Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

3.     Các phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tham mưu với UBND huyện, thành, thị tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT học sinh, sinh viên nhất là địa bàn khó khăn, đưa chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT là tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm trong các trường học. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra giám sát các quy định về BHYT trong các trường học.

P.V

(tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới