mask

Hoàn thành việc đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 31/12/2022

(Baonghean.vn) -  UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 31/12/2022 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
0:00 / 0:00
0:00

1. UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 8959/UBND-VX ngày 11/11/2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ đối với các cơ quan, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Đặc biệt với các đơn vị sử dụng lao động, UBND tỉnh yêu cầu:

- Khẩn trương khắc phục, nộp đủ số tiền còn nợ bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm xã hội trước ngày 25/12/2022. Thực hiện nghiêm phương thức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo quy định trong thời gian tiếp theo.

- Chủ động rà soát, kê khai và trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Nghiêm cấm các hành vi trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tăng cường, tập trung hướng dẫn, đôn đốc người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID – bảo hiểm xã hội số và kê khai, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số căn cước công dân, đảm bảo hết năm 2022 100% người lao động của đơn vị thực hiện cài đặt, sử dụng VssID – bảo hiểm xã hội số và cung cấp số căn cước công dân cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hoàn thành việc đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 31/12/2022 ảnh 1

BHXH tỉnh làm việc với các doanh nghiệp trong tỉnh về vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2023.

Ngoài việc thông báo số tiền dự kiến còn phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nêu rõ số tiền bảo hiểm y tế dự kiến còn phải đóng đến hết tháng 12/2022 của đơn vị, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thông tin về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2023.

Cụ thể:

a) Trước ngày 31/12/2022, Bảo hiểm xã hội Nghệ An thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 cho người lao động tại đơn vị, không thực hiện in mới, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế; đề nghị đơn vị thông báo để người lao động được biết.

b) Để việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đúng thời gian quy định, đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người lao động, đề nghị đơn vị hoàn thành việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp năm 2022 trước ngày 25/12/2022.

Trường hợp đến ngày 31/12/2022, đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tạm dừng việc gia hạn thẻ năm 2023 của người lao động tại đơn vị; đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, cụ thể: “phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế”.

Hoàn thành việc đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 31/12/2022 ảnh 2

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo và đề nghị đơn vị phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An (qua phòng Quản lý thu, trực tiếp cán bộ chuyên quản đơn vị) để xem xét, xử lý.

3. Quỹ bảo hiểm xã hội hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động:

Trong năm 2021, truớc tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp và lan rộng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động; hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của từng người tham gia, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian triển khai các gói hỗ trợ đến người lao động và người sử dụng lao động đúng - đủ - kịp thời - công khai - minh bạch theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra. Qua đó đã góp phần hiệu quả giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của người lao động, đồng thời đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hoàn thành việc đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 31/12/2022 ảnh 3

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa BHXH huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

Đối với hỗ trợ người sử dụng lao động: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 7.469 đơn vị, với 174.867 người lao động, tổng số tiền được giảm là 47.692 triệu đồng. Thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho 18 đơn vị, với số lượng 989 người lao động, tổng số tiền tạm dừng đóng là 6.138 triệu đồng.

Tính đến tháng 9/2022, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho 7.670 đơn vị, với số tiền được giảm là 121.307 triệu đồng. Trong đó, năm 2021 giảm mức đóng cho 7.670 đơn vị, tương ứng 199.271 người lao động, với số tiền được giảm là 28.480 triệu đồng. Năm 2022 (tính hết tháng 09/2022) giảm mức đóng cho 7.670 đơn vị, tương ứng 204.172 người lao động, với số tiền được giảm là 92.827 triệu đồng.

Đối với hỗ trợ người lao động: bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương (Mẫu số 05) cho 567 đơn vị, tương ứng 13.403 người lao động; danh sách người lao động ngừng việc (Mẫu số 06) cho 356 đơn vị, tương ứng 9.243 người lao động; danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Mẫu số 13a) cho 17 đơn vị, tương ứng 663 người lao động; danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13b) cho 14 đơn vị, tương ứng 382 người lao động; danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 13c) cho 18 đơn vị, tương ứng 2.224 người lao động.

Hoàn thành việc đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 31/12/2022 ảnh 4

Cán bộ BHXH Nghệ An tư vấn cho người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu Đức Anh.

Đến hết ngày 10/9/2022, bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã giải quyết hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Quốc hội cho 222.342 người lao động với tổng số tiền là 551.262 triệu đồng. Trong đó, năm 2021 đã chi trả cho 194.666 người lao động với số tiền là 468.016 triệu đồng, năm 2022 đã chi trả cho 27.655 người lao động, với số tiền 83.196 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cũng đã xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 58 đơn vị, tương ứng 2.898 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 104 người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; xác nhận danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 16 đơn vị, tương ứng 228 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 162 người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Nhiều doanh nghiệp vượt khó để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động:

Chiều 31/10, tại tỉnh Ninh Bình, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lần thứ I giai đoạn 2017-2021. Tại buổi lễ, 87 doanh nghiệp tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã được vinh danh và được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó: Công ty TNHH Haivina Kim Liên; Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh; Công ty TNHH Hoa Sen là 03 đơn vị tiêu biểu tại Nghệ An được vinh danh tại buổi lễ.

Hoàn thành việc đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 31/12/2022 ảnh 5

Cán bộ BHXH huyện Nghi Lộc đến từng nhà dân vận động, thuyết phục bà con tham gia BHXH, BHYT để hưởng các quyền lợi. Ảnh CSCC

Đây không chỉ là những doanh nghiệp có bề dày thành tích trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mà còn có kết quả sản xuất kinh doanh tiêu biểu, chấp hành tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh, được Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước lựa chọn và đề nghị khen thưởng, sau khi có kết quả hiệp y từ các sở, ngành quản lý nhà nước trên địa bàn. Các đơn vị sử dụng lao động đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Việc doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã giúp người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời các quyền lợi, chế độ như: trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế … Theo đó, trong suốt những năm qua đã có hàng triệu lượt người lao động trên địa bàn được thụ hưởng các chính sách này, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn, đảm bảo và ổn định cuộc sống, cũng như được khám, chữa bệnh kịp thời. Qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, cống hiến, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời việc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đơn vị. Tạo tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh của đơn vị trong tương lai./.

Xem danh sách đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 10/2022 tại đây.

Tin mới