mask

Hội thảo khoa học: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean.vn) - Hội thảo là dịp để phân tích, đánh giá toàn diện, khoa học, khách quan đường lối chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị thế và vai trò to lớn của Mặt trận; định hướng, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)”. 

Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội thảo khoa học: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: daidoanket.vn

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước....

Chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

Hội thảo khoa học: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 2
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

KHẲNG ĐỊNH MẠNH MẼ VAI TRÒ, VỊ THẾ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Cách đây 90 năm, sau khi Đảng thành lập (3/2/1930), ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp xã hội, đoàn kết mọi người dân yêu nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn dân. 

Việc thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất là sự kết hợp sáng tạo giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: 90 năm qua dưới sự lãnh đạo Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả dân tộc, mỗi người Việt Nam, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và dân tộc giao phó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hội thảo khoa học: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 3
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: daidoanket.vn

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Hội thảo thảo luận làm sâu sắc hơn một số nội dung. Theo đó, trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế và truyền thống 90 năm rất đỗi tự hào, vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời từ thực tiễn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập, đặc biệt cần xác định rõ nguyên nhân, phân tích rõ vì sao nhiều hạn chế bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được đề ra để đổi mới công tác Mặt trận nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện không đạt hiệu quả như mong muốn. 

Hội thảo cũng cần làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm đúc rút qua 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhất là những bài học được rút ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trên cơ sở đó, bổ sung hoàn thiện lý luận về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới.

Hội thảo khoa học: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 4
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Hội thảo đánh giá sâu sắc hơn, rõ hơn những tác động của bối cảnh của đất nước, nhất là từ khi phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ thực tiễn tổng kết, phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, đề xuất những kiến nghị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận.

Để tiến tới và góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, Mặt trận cần tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội, để các Văn kiện thực sự là tinh, là trí tuệ, tâm huyết của toàn Dân, toàn Đảng và toàn quân; phản ánh ý chí, nguyện vọng phát triển đất nước của toàn thể dân tộc trong giai đoạn mới. 

HOẠT ĐỘNG CÓ Ý NGHĨA NHIỀU MẶT

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 64 tham luận của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo của các tổ chức thành viên; các nhà khoa học. Tại Hội thảo đã có 8 tham luận trình bày trực tiếp.

Hội thảo khoa học: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 5
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: daidoanket.vn

Các tham luận khoa học đã tập trung khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Các tham luận cũng đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa nhiều mặt, đồng thời là biểu hiện sinh động nhằm tôn vinh, tri ân công ơn các anh hùng, liệt sỹ các thế hệ Mặt trận đã trọn đời vì nước, vì dân; những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sỹ và đồng bào cả nước, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã cống hiện một phần xương máu, sức lực, tài năng, của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 90 năm qua.

Hội thảo khoa học: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 6
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hội thảo đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng; khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Qua đó góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tin mới