mask

Hướng dẫn công tác rà soát, bàn giao, tiếp nhận khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(Baonghean.vn) -Chủ tịch UBND đơn vị hành chính mới phối hợp Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức công bố đơn vị hành chính mới và ra mắt nhân sự chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/1/2020.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 03/KH-UBND, về triển khai thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UB TVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An.

Theo đó, về chuẩn bị nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND, cấp ủy, chính quyền cấp huyện căn cứ Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự để giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 10/1/2020.

Về tổ chức  kỳ họp thứ nhất HĐND của đơn vị hành chính mới: Thường trực HĐND cấp huyện chỉ định một triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới, để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của đơn vị hành chính mới. Sau đó Chủ tịch HĐND đơn vị hành chính mới được bầu tiếp tục chủ tọa kỳ họp để bầu các chức danh của HĐND và UBND theo quy định tại Điều 134 và Điều 137 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND đơn vị hành chính cấp xã mới thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/1/2020.

Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) sẽ tiến hành sáp nhập xã Nghi Hợp và xã Nghi Khánh, xã mới sẽ có tên là Khánh Hợp. Ảnh minh họa: Sách Nguyễn
Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) sẽ tiến hành sáp nhập xã Nghi Hợp và xã Nghi Khánh, xã mới sẽ có tên là Khánh Hợp. Ảnh minh họa: Sách Nguyễn

Tổ chức công bố việc thành lập đơn vị hành chính mới và ra mắt nhân sự chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị: Chủ tịch UBND đơn vị hành chính mới phối hợp Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức công bố đơn vị hành chính mới và ra mắt nhân sự chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/1/2020.

Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị hành chính mới: Các huyện, thị xã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 30/1/2020.

Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận trước ngày 15/1/2020.

Thành lập thị trấn Thạch Giám trên cơ sở nhập 67,7 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Thạch Giám và toàn bộ 1,6 km2 diện tích tự nhiên, 3.700 người của thị trấn Hòa Bình;
Sau sáp nhập sẽ thành lập thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) trên cơ sở nhập 67,7 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Thạch Giám và toàn bộ 1,6 km2 diện tích tự nhiên, 3.700 người của thị trấn Hòa Bình. Trong ảnh: Một góc thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) hiện nay -Ảnh: Sách Nguyễn

Thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký sử dụng con dấu mới hoàn thành trước ngày 20/1/2020. Sau khi thu hồi con dấu cũ, thực hiện cấp con dấu mới cho các cơ quan, đơn vị ở đơn vị hành chính mới để sử dụng kể từ ngày 20/1/2020.

Về chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân: UBND đơn vị hành chính cấp xã mới chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công an, tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ cho người dân, tổ chức ngay tại địa phương và không thu lệ phí khi cấp đổi giấy tờ, hộ khẩu mới (ngân sách tỉnh hỗ trợ lệ phí đổi sổ).

Về sắp thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập: Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án sắp xếp các trường học cùng cấp và các trạm y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện trong tháng 2/2020.

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã  của tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo UBND cấp huyện trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, bố trí đội ngũ cán bộ công chức; công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi giấy tờ...; tổ chức lễ công bố.

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xóm, xã: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xóm, xã: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

(Baonghean) - Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xóm, xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tinh giản đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn, ảnh hưởng đến nhiều người, quá trình sáp nhập cần sự quyết tâm cao của các cấp chính quyền cũng như sự đồng thuận của người dân.

Tin mới