mask

Kế hoạch khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.

Thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, trên cơ sở kết quả rà soát sai phạm trong công tác tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, Tỉnh ủy Nghệ An xây dựng Kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ để khắc phục, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An.

2. Yêu cầu: Bảo đảm nghiêm túc, minh bạch, khách quan theo quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn; Việc rà soát hồ sơ, xử lý khắc phục sai phạm phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện việc quản lý hồ sơ, văn bản theo chế độ tài liệu mật.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng dự tuyển: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: Có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của kế hoạch này; Được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có bản nhận xét 5 năm gần nhất đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt; Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của vị trí tuyển dụng lại (theo vị trí đang công tác hiện nay).

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển: Thực hiện việc tuyển dụng theo hình thức tuyển dụng không qua thi (thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch) để tiến hành tuyển dụng theo quy định. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch, tổ chức kiểm tra sát hạch, tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định.

2. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục tuyển dụng: Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tự rà soát, thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn, lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về phẩm chất, đạo đức, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, về việc trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 25/4/2021.

 b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

c) Thành phần hồ sơ:

- Bản sơ yếu lí lịch theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và tài liệu có liên quan của người dự tuyển thể hiện việc đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng lại (chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước...) .

- Bản sao có công chứng quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, xét chuyển, công nhận hết thời gian tập sự; quyết định lương hiện hưởng; Quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công, bố trí công tác.

- Bản đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, uy tín trong 5 năm gần nhất. Trường hợp người được tuyển dụng đã chuyển công tác qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trao đổi bằng văn bản với cơ quan, đơn vị người được tuyển dụng đã công tác trước đây để làm cơ sở đánh giá, nhận xét.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch:

a) Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Hoàn thành trước ngày 30/5/2021.

b) Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Tại Trường Chính trị tỉnh (sẽ có thông báo sau)

3. Quy trình, thẩm quyền khắc phục sai phạm:

- Đối với trường hợp thuộc diện thi tuyển nhưng chưa thi tuyển: Các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy lập danh sách, kèm theo hồ sơ dự tuyển gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổ chức kiểm tra sát hạch, thực hiện lại quy trình tuyển dụng.

- Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục tuyển dụng: Các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy chịu trách nhiệm rà soát về việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện khắc phục sai phạm; sau khi có kết quả rà soát thì lập tờ trình kèm danh sách gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định việc xử lý, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng theo thẩm quyền.

4. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết.

Tin mới