mask

Kế hoạch lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, ban, sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 22-HD/VPTW, ngày 22/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Theo kế hoạch này, việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7/2020, cụ thể như sau:

+ Tháng 5/2020:

- Thường trực Tiểu ban văn kiện tổ chức làm việc, xin ý kiến góp ý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (tại Hà Nội); xin ý kiến Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Gửi dự thảo Báo cáo chính trị để đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thảo luận, góp ý.

- Gửi dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến của các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Tháng 6/2020:

- Tổ chức lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ.

- Thường trực Tiểu ban văn kiện tổ chức làm việc, xin ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương là người Nghệ An (tại Hà Nội).

- Gửi dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương có mối quan hệ hợp tác với tỉnh Nghệ An (Thường trực Tiểu ban Văn kiện sẽ chỉ đạo các ban, sở, ngành thực hiện cụ thể).

+ Tháng 7/2020:

Công bố những nội dung cốt lõi của dự thảo Báo cáo chính trị trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

+ Tháng 8/2020:

Tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, bổ sung hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị.

Yêu cầu:

- Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị bám sát yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh.

- Thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế, bảo đảm thật sự thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Các ý kiến góp ý phải được tổng hợp, báo cáo đầy đủ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghiên cứu, tiếp thu vào Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, ban, sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Tin mới