mask

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An ảnh 1
Trung tâm Phục vụ hành chính công có địa chỉ tại số 16, đường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường

Theo đó, ngày 8/8/2022, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Sau gần 2 năm đi vào vận hành, hoạt động của Trung tâm đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; nhận được sự hài lòng của tổ chức và cá nhân, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Trung tâm, nổi bật là các nhiệm vụ:

- Chủ động, quyết liệt trong tham mưu xử lý, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của Trung tâm và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các sở, ban, ngành trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;

- Hệ thống Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế phối hợp của Trung tâm với các sở, ban, ngành được ban hành, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương;

- Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được cải thiện, các khâu từ tiếp nhận, giải quyết, thu phí, trả kết quả được theo dõi, quản lý điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích phát huy được ưu điểm, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp;

- Công tác tuyên truyền được quan tâm chú trọng; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, nội dung địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc và giải quyết kịp thời.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An ảnh 2
Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động từ 2/10/2020. Ảnh tư liệu: Thành Cường

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trung tâm vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần phải khắc phục trong thời gian tới, đó là:

- Trung tâm chưa phát huy tốt chức năng theo dõi, giám sát được giao;

- Các sở, ban, ngành liên quan còn thiếu chủ động, chưa tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí, nhân lực, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm; thiếu giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến;

- Một số sở, ngành chậm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử dẫn đến khó khăn trong công tác tiếp nhận, theo dõi và giám sát kết quả giải quyết (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường);

- Một số nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính chưa đảm bảo: thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa đúng quy định; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa kịp thời, chưa đầy đủ; chưa thực hiện chữ ký số; chưa kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin thủ tục hành chính giữa Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, ngành với Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ quá hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung hoặc do tổ chức, cá nhân yêu cầu rút còn nhiều (Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường);

- Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm chưa đảm bảo linh hoạt, chủ động, có thời điểm quá tải, ùn tắc cục bộ trong khâu tiếp nhận ở một số quầy, thiếu kiểm tra, giám sát của cơ quan chủ quản.

- Tiềm ẩn mất an ninh, trật tự trước cổng Trung tâm.

3. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Trung tâm và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Trung tâm, các sở, ban, ngành liên quan một số nội dung như sau:

a. Đối với Trung tâm:

- Tiếp tục rà soát, khảo sát tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ đổi mới một cửa, một cửa liên thông: nhận diện thương hiệu, số hóa hồ sơ; bố trí quầy giao dịch ưu tiên cho người khuyết tật, người có công và một số trường hợp ưu tiên khác khi đến giao dịch tại Trung tâm...;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện: tháng 10/2022;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành để đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; tăng cường công tác truyền thông về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cho tổ chức, cá nhân; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, nghiệp vụ số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp.

b. Đối với Văn phòng UBND tỉnh

- Chỉ đạo đơn vị được giao quản lý, vận hành Hệ thống, thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện nâng cấp, hoàn thiện, trong đó ưu tiên rà soát hoàn thiện các hạng mục phục vụ công tác số hoá hồ sơ, dữ liệu; kết nối, chia sẻ, liên thông, tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/9/2022;

- Chủ trì, phối hợp với VNPT Nghệ An thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên liên tục Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

c. Đối với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh các giải pháp để cải cách thủ tục hành chính: công bố kịp thời thủ tục hành chính; rà soát lập danh mục thủ tục hành chính thực hiện thủ tục hành chính “4 tại chỗ” tại Trung tâm, trước mắt là các thủ tục đơn giản; giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến; đề xuất giải pháp gộp quầy; tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính; tiếp tục rà soát, lựa chọn cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng;

- Khẩn trương cung cấp chữ ký sổ, bàn giao cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình được cử đến Trung tâm để thực hiện công tác tiếp nhận, số hóa hồ sơ, tài liệu. Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/8/2022;

- Thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tỷ lệ 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết;

- Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị chuyên môn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định;

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan chấm dứt triệt để việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định;

- Phối hợp với các sở, ngành khẩn trương kết nối, tích hợp, chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo đúng quy định;

- Sở Tư pháp chủ động triển khai các giải pháp khắc phục kịp thời, triệt để tình trạng quá tải, ùn tắc trong khâu tiếp nhận trong các đợt cao điểm; khẩn trương thực hiện việc tái cấu trúc quy trình đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện liên thông, kết nối, tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và phần mềm của Bộ Tư pháp;

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý. Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/8/2022;

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo sự phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến;

- VNPT Nghệ An phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện các chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An;

- Bưu điện Nghệ An có giải pháp tuyên truyền, quảng bá lợi ích của hoạt động nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm Bưu điện văn hóa cấp xã; phối hợp với Trung tâm và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định;

- UBND thành phố Vinh chỉ đạo Công an thành phố, UBND phường Trường Thi có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực trước cổng Trung tâm.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung có hiệu quả, kịp thời.

Tin mới