Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ngày 17/11, Thanh tra Chính phủ ra thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2011-2015. 
 
 
Một buổi tiếp công dân. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Đạt một số kết quả tích cực 

Theo kết luận thanh tra, trong 5 năm (2011-2015), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tích cực tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đạt được một số kết quả tích cực. 
 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân và Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân” của Thủ tướng Chính phủ; thành lập Ban Tiếp công dân các cấp, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo quy định. 
 
Công tác thanh tra được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch phê duyệt, đồng thời với việc thanh tra đột xuất; qua công tác thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, kiến nghị xử lý phù hợp; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.
 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng đất đai và một số lĩnh vực trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
 
Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định được thực hiện tương đối nghiêm túc. Các biện pháp phòng ngừa được triển khai tương đối đồng bộ. Việc điều tra, xét xử các vụ án về tham nhũng được quan tâm; theo đó, đã điều tra, phát hiện, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân. 
 
Còn một số thiếu sót, tồn tại cần khắc phục 
 
Theo kết luận thanh tra, công tác ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành qua các năm về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại một số sở với số lượng văn bản còn hạn chế, chất lượng một số văn bản chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thật sự sâu rộng, chủ yếu vẫn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nên hiệu quả chưa cao, nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân có nơi còn hạn chế. 
 
Việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số huyện, thành phố chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, sau một số buổi tiếp dân định kỳ chưa có thông báo kết quả và chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xem xét, giải quyết. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của một số sở, ngành, huyện, thành phố còn chậm được giải quyết; trình tự, thủ tục giải quyết và việc lập, quản lý hồ sơ các vụ việc chưa đảm bảo theo quy định. 
 
Công tác khảo sát, nắm tình hình khi xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị còn hạn chế; một số lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... chưa được thực hiện hiệu quả. Thời gian của một số cuộc thanh tra còn kéo dài; chưa có nhiều vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra; công tác thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý sau thanh tra một số vụ việc còn chậm, hiệu quả chưa cao. 
 
Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên; việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả còn chưa cao; việc bố trí lực lượng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại Thanh tra tỉnh còn mỏng nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Thanh tra Chính phủ cho rằng, để xảy ra những thiếu sót, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nêu trên, trách nhiệm thuộc người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 
 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các sở, ngành; Chánh Thanh tra các cấp, các ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp việc có liên quan. 
 
Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã nêu; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đã để xảy một số thiếu sót, tồn tại trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
 
Cùng với đó, thường xuyên chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; coi đó là công việc trọng tâm thường xuyên của các cấp, các ngành. 
 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành thực hiện việc thanh, kiểm tra, rà soát; có biện pháp xử lý, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai xảy ra ở cấp xã, phường trên địa bàn; việc giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án còn có những tồn tại, vi phạm. 
 
"Nội dung này Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và kết luận, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nghiêm túc thực hiện theo kết luận," Kết luận thanh tra nêu rõ./. 
Theo Vietnamplus

Tin cùng chuyên mục

Tin mới