Khẩn trương rà soát nguồn lực, dự kiến kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dự kiến sẽ có 9 nghị quyết liên quan đến các chính sách đặc thù trình tại các phiên họp HĐND trong năm 2023 gồm nhiều lĩnh vực: Chính sách ưu đãi đầu tư; thực hiện mô hình trường bán trú kiểu mới, bố trí dân cư, hỗ trợ cai nghiện ma tuý; phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố...

Ngày 3/4/2023, UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 2316/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện rà soát các nguồn lực, dự kiến kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù năm 2023 trước khi trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổng hợp, rà soát chặt chẽ kế hoạch, chương trình xây dựng nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh; đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách ban hành năm 2023.

Các dự kiến kinh phí cần hoàn tất và gửi về Sở Tài chính trước ngày 8/4/2023 để tổng hợp và có cơ sở để cân đối ngân sách, đảm bảo tính khả thi của nghị quyết sau khi được ban hành.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2023 để trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết năm 2023.

Dự kiến có 9 nghị quyết sẽ trình phiên họp HĐND tỉnh gồm:

1. Một số chế độ, chính sách hỗ trợ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý; công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Nghị quyết về ban hành cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2030.

3. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2023.

4. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện thí điểm trường bán trú kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết quy định cơ chế chính sách đối với học sinh Lào học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Quy định mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

8. Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về hỗ trợ kinh phí hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Toà án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tin mới