mask

Khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới của Đảng

(Baonghean) - Báo Nghệ An trân trọng đăng tải ý kiến của các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên khẳng định và làm sáng rõ trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo lớn lao của Đảng ta trên các chặng đường lịch sử 90 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương:

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

Thực tiễn phong phú 9 thập kỷ qua của cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị về xây dựng Đảng. Theo đó, một trong những điểm nhấn của Cương lĩnh, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc được chú trọng là công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Trong công cuộc đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 8 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Trong đó có 4 lần Đảng ta ban hành các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cuộc chỉnh đốn Đảng đã mang lại những kết quả tích cực. Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết hơn, vững mạnh hơn, trong sạch hơn và niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường hơn; tạo nền tảng, tiền đề vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

PGS. TS Hoàng Phúc Lâm - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

TS Hoàng Phúc Lâm.
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm.

Thời gian qua, việc thực hiện cuộc vận động học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả rất tích cực, có sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn xã hội, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác, có tác dụng định hướng xây dựng văn hóa và nhân cách con người Việt Nam.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải giữ gìn, rèn luyện đạo đức cách mạng, phải học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều biện pháp, hình thức phong phú, đa dạng để vận động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát thực tế, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

PGS.TS Nguyễn Văn Thạo - Hội đồng lý luận Trung ương:

PGS.TS Nguyễn Văn Thạo.
PGS.TS Nguyễn Văn Thạo.

Hiện nay, Đảng ta đang chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ tổ chức vào đầu năm 2021.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội được yêu cầu không chỉ xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm 2021 - 2025, mà còn phải xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI, 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đây là chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, là sự kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, truyền thống quý báu của Đảng. Trong đó, xác định đến năm 2045, giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển (đương nhiên là nước đã công nghiệp hóa, theo quan điểm chung trên thế giới hiện nay), có thu nhập cao, sẽ vẻ vang sánh vai cùng bè bạn năm châu như mong ước của Bác Hồ 100 năm trước, là khát vọng của nhân dân ta, đất nước ta ngày nay, là tầm nhìn và sứ mệnh lãnh đạo của Đảng đối với đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Lão thành cách mạng, Thiếu tướng Bùi Đức Tùng:

Thiếu tướng Bùi Đức Tùng.
Thiếu tướng Bùi Đức Tùng.

Từ khi thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Bác Hồ luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương, trước hết về đạo đức, lối sống và hành động.  

Hơn ai hết người đảng viên phải luôn gương mẫu trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt những lúc khó khăn, thử thách thì người đảng viên cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của mình rõ nét hơn thì mới nêu gương để quần chúng noi theo.

Đối với những người đảng viên cao tuổi cần phải làm gương sáng cho thế hệ trẻ, đảng viên là cán bộ có chức vụ làm gương cho cấp dưới. Nhất là trong điều kiện hiện nay khi các thế lực thù địch đang tìm mọi cách xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hơn ai hết những người đảng viên cần phải có bản lĩnh vững vàng, sáng ngời phẩm chất cách mạng không dao động và giải thích để quần chúng nắm rõ không để các thế lực thù địch chống phá Đảng.

Để nêu gương thì người đảng viên có hai nhiệm vụ quan trọng đó là phải luôn tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, không ngừng học tập, nắm vững chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu theo lý tưởng của Đảng.

Thứ hai là phải đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện mọi nhiệm vụ để tập hợp đảng viên và quần chúng nhân dân.

Lục Thị Doanh - Sinh viên Trường Đại học Vinh:

Lục Thị Doanh.
SV Lục Thị Doanh.

Từ nhận thức việc giác ngộ, học tập và bảo vệ nền tảng lý tưởng của Đảng là một vấn đề cấp thiết và quan trọng, tôi đã phấn đấu và  được kết nạp Đảng khi là học sinh lớp 12. Từ đó tôi luôn cố gắng làm sao để xứng đáng là một đảng viên.

Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng mặt trái của mạng Internet để thực hiện những âm mưu xấu, đưa ra những thông tin xấu đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; cùng với đó, diễn biến phức tạp của thời cuộc phần nào làm “nhạt phai” lý tưởng cách mạng trong một bộ phận người trẻ.

Vậy nên, theo tôi cần đưa ra những giải pháp kịp thời và hiệu quả để khắc phục hạn chế, tồn tại đó. Nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên trẻ, thanh niên về lý tưởng của Đảng.

Hướng dẫn, chỉ đạo tận tình các cán bộ, đảng viên trong các hoạt động Đoàn, Đảng. Đặc biệt, cần quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho Đảng; lãnh đạo các cấp cần thường xuyên quan tâm, tin tưởng để thế hệ trẻ phấn đấu trở thành những đảng viên xuất sắc, tâm huyết xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh.

Tin mới