mask

Không công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã nợ đọng xây dựng cơ bản

Tuyệt đối không xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Để phấn đấu hết năm 2019, cả nước có khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng phải đảm bảo chất lượng việc thẩm định, xét, công nhận, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. 

Không công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã nợ đọng xây dựng cơ bản ảnh 1

Không công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã nợ đọng xây dựng cơ bản. Ảnh minh họa

Theo đó, rà soát, nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với xã được xét, công nhận đạt chuẩn phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, đặc biệt chú trọng đánh giá kỹ các tiêu chí trọng tâm như tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường... 

Đặc biệt, tuyệt đối không xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc lấy ý kiến của người dân phải đảm bảo công khai, minh bạch, để kết quả xây dựng xã nông thôn mới đảm bảo chất lượng, thực chất, khách quan, không chạy theo thành tích, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống của người dân nông thôn. 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với việc xây dựng nông thôn mới. 

Việc tự đánh giá, thẩm tra, thẩm định, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đúng yêu cầu, quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tuyệt đối không vì thành tích mà bỏ qua hoặc làm tắt các bước đã quy định. 

Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đến nay cả nước đã có 3.687 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 41,3%) và 60 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, Đồng Nai là tỉnh đầu tiên trên cả nước có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.

Tin mới