mask

Kiểm tra, chỉ đạo công tác tuyên giáo tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Làm việc với Ban Tuyên giáo, trung tâm chính trị huyện Diễn Châu, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết.
Ngày 262, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo, trung tâm chính trị huyện Diễn Châu về kết quả công tác tuyên giáo năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 2020 và công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị huyện Diễn Châu.
Ngày 26/2, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo, trung tâm chính trị huyện Diễn Châu về kết quả công tác tuyên giáo năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 2020 và công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị huyện Diễn Châu.

Năm 2019, Diễn Châu tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng đi vào cuộc sống; chỉ đạo tuyên truyền kịp thời các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX và Đại hội Đảng các cấp đề ra. Chỉ đạo và tổ chức tốt các hội nghị thông tin, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, làm tốt công tác tuyên truyền miệng nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo.


Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổng hợp tình hình báo chí trên địa bàn huyện, chủ động xử lý các vấn đền báo nêu. Phối hợp với bưu điện huyện theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 29 - KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Chỉ thị 03-CT/TU của Tỉnh ủy về công tác phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Phối hợp với các ngành trong khối văn hóa - văn nghệ thực hiện tốt việc hướng dẫn, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị trong năm 2019, trong thời gian tới Diễn Châu cần tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra đôn đốc trong công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, nhất là sơ, tổng kết có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương;

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, các mô hình, điển hình trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo được tình hình dư luận xã hội phản ánh kịp thời tình tình dư luận xã hội và những vấn đề báo nêu để có biện pháp xử lý kịp thời; quan tâm thẩm định công tác biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, xã.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với học tập chuyên đề năm 2020, kịp thời biểu dương các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phối hợp UBND huyện trong tuyên truyền kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án lớn của huyện cho cán bộ, đảng viên; quan tâm đến công tác khoa giáo;

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trung tâm chính trị cấp huyện, xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có chất lượng và phát huy năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm chính trị để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dạy và học lý luận chính trị của huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, trung tâm chính trị có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

Tin mới