mask

'Kỷ luật của Đảng thì không miễn trừ ai giữ chức vụ gì'

Kỷ luật của Đảng thì mọi đảng viên phải chấp hành, không có miễn trừ bất cứ ai giữ cương vị gì trong Đảng.

Với việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhân dân mong muốn nhìn thấy những chuyển biến quan trọng để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4 muốn thành công thì phải thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng.

PV: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:“Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. Những tư tưởng này của Bác có giá trị như thế nào trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Rinh: Kỷ luật là yếu tố rất quan trọng, bảo vệ sự tồn tại hoạt động và phát triển của xã hội.

ky luat cua dang thi khong mien tru ai hinh 1
Ông Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Kỷ luật của Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm. Tôi nghĩ rằng, ở mọi thời đại, kỷ cương của xã hội bao giờ cũng có ý nghĩa quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Đảng ta là đảng cầm quyền. Do đó, kỷ luật Đảng thực hiện rất nghiêm minh, đồng thời, phải thực hiện đầy đủ pháp luật của Nhà nước nên tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề này là kim chỉ nam chỉ đạo cho toàn Đảng, toàn dân xây dựng kỷ cương pháp luật và thực hiện để xây dựng và bảo vệ đất nước. Có như vậy, đất nước mới hòa bình, ổn định và phát triển.

Kỷ luật của Đảng thì mọi đảng viên phải chấp hành, không có miễn trừ bất cứ ai giữ cương vị gì trong Đảng, từ người cao nhất đến đảng viên bình thường đều phải chấp hành. Sự gương mẫu của người đứng đầu tổ chức Đảng là rất quan trọng để mọi đảng viên, quần chúng noi theo.

PV: Hiện nay, chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc này có ý nghĩa như thế nào trong việc thực hiện Nghị quyết, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Rinh: Tôi thấy, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ ra 27 biểu hiện có liên quan đến suy thoái, tự diễn biến trong một số cán bộ đảng viên. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng ta đối với đất nước, đồng thời liên quan đến sự tồn vong của Đảng.

Nếu như không chống được “tự diễn biến” trong Đảng thì sẽ đưa đến một bộ phận đảng viên có chức quyền vi phạm kỷ luật Đảng, làm cho Đảng ta yếu đi và không có đủ trình độ năng lực, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền.

Cho nên, Nghị quyết Trung ương 4 lần này tôi thấy rất tâm đắc và mọi đảng viên của chúng ta đều phải có kế hoạch hành động để thực hiện cho thật tốt. Đồng thời, nếu như đảng viên thực hiện tốt thì đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng sẽ thực hiện một cách tốt hơn.

PV: Một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống của những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền được nêu rõ trong Nghị quyết là “kê khai tài sản, thu nhập không trung thực”. Vậy cần làm thế nào để giám sát được việc này, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Rinh: Đúng là vấn đề kê khai tài sản đã được Đảng và Nhà nước đặt ra từ nhiều năm nay, song việc kê khai có đúng, trung thực không, tôi thấy rằng vấn đề đầu tiên phải nói đến tinh thần tự giác của những người có chức có quyền.

Để thực hiện nghiêm minh vấn đề này phải có cơ chế quản lý cho nghiêm túc và công khai minh bạch. Kê khai của cán bộ có chức, có quyền phải được chi bộ, quần chúng nhân dân nơi cư trú, nơi công tác biết và quản lý.

PV: Để tiếp tục thực hiện tốt việc xem xét, xử lý kỷ luật Đảng và hạn chế tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm, theo ông, cần có biện pháp gì trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Rinh: Trước hết phải phát huy nguyên tắc dân chủ của Đảng, phải phát huy tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, phải nâng cao tính chiến đấu của đảng viên, đặc biệt sinh hoạt ở chi bộ cơ sở, là cầu nối giữa đảng và nhân dân để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên.

Đối với đảng viên thì phải tự giác, trung thực và thực hiện đúng nghĩa vụ và lời hứa trước Đảng, phục vụ nhân dân, chiến đấu bảo vệ đảng, bảo vệ đất nước, xây dựng Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng.

Vai trò của đảng viên phải như vậy và người lãnh đạo phải gương mẫu thực hiện vấn đề này. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, chúng ta từng bước khắc phục được những yếu kém trong những năm qua.

Kỷ luật là sức mạnh. Thực hiện kỷ cương của Đảng cũng như pháp luật của đất nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của từng đảng viên. Tôi nghĩ rằng, trước hết các tổ chức Đảng từ cơ sở trở lên đều phải thực hiện nghiêm vấn đề này.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Theo VOV

Tin mới