mask

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về kết quả thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nội dung Dự thảo báo cáo tóm tắt báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản) trước ngày 25/9/2018 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Nội dung cụ thể Dự thảo báo cáo tóm tắt báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 được đăng tải theo file đính kèm tại đây. 

Tin mới