mask

Miễn thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống

Đây là một trong những nội dung Tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo quy định mới.

Để cắt giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định miễn thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Như vậy, các cá nhân này sẽ không phải nộp thêm thuế cũng như không phải thực hiện việc quyết toán thuế TNCN. Cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế TNCN theo hình thức tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập theo quy định.


Cá nhân có thể nộp thuế qua ngân hàng
Cá nhân có thể nộp thuế qua ngân hàng

Cá nhân thực hiện việc ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập trong các trường hợp có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp đồng lao động; có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp đồng lao động đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%; cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Tin mới