mask

Mở rộng phạm vi kê khai tài sản của người có chức vụ

(Baonghean.vn) - Cử tri Nghệ An kiến nghị: Chính phủ nghiên cứu hình thức và cách thức kê khai tài sản của cán bộ, công chức để đảm bảo người kê khai phải khai trung thực, rõ ràng tài sản và thu nhập theo thực tế; mở rộng phạm vi kê khai tài sản của người có chức vụ.

Vấn đề này, Thanh tra Chính phủ trả lời như sau:

Nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác minh bạch tài sản thu nhập (MBTSTN), Chính phủ đã tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về MBTSTN; Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về MBTSTN.

Chúng ta có kê khai nhưng lại thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả (Ảnh minh họa)
Chúng ta có kê khai nhưng lại thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả (Ảnh minh họa)

Qua việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW và quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập cho thấy, nhìn chung, các cấp, các ngành đã quan tâm, tích cực thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; việc kê khai và công khai được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, phát huy tinh thần tự giác, trung thực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên; bước đầu hình thành được dữ liệu cơ bản về bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Tỷ lệ kê khai và công khai bản kê khai đạt cao (đạt 98 đến 99%), số lượng người được xác minh TSTN năm sau cao hơn năm trước (từ 5 người năm 2013 lên 1.225 người năm 2014). Tuy nhiên, việc xác minh tính trung thực của việc kê khai còn ít do các cơ quan có thẩm quyền chưa chủ động theo dõi, tiến hành xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo người kê khai tài sản phải khai trung thực, rõ ràng về tài sản và thu nhập và kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, Chính phủ đã chỉ đạo và Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành nghiên cứu Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

 Tới đây, sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, Chính phủ sẽ có đề xuất cụ thể việc sửa đổi Luật PCTN theo hướng thể chế hóa đầy đủ các yêu cầu trong các Nghị quyết của Đảng liên quan đến kê khai tài sản; nội luật hóa các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản công chức trong Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng, đồng thời quy định chặt chẽ hơn nữa việc kê khai tài sản thu nhập cũng như các biện pháp cụ thể nhằm kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.

PV ( Tổng hợp)

Tin mới