mask

Năm 2018 Nghệ An sẽ phải bù chi hơn 11.000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Theo dự toán thu chi ngân sách nhà nước của Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 phải đạt được 12.691 tỷ đồng (theo HĐND tỉnh giao). Trong khi đó, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 HĐND tỉnh giao 23.779,8 tỷ đồng, tăng 12,3% so với dự toán năm 2017.

Dự toán thu 2018 của Nghệ An tăng 700 tỷ đồng so dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 1.374 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2017.

Năm 2018 Nghệ An sẽ phải bù chi hơn 11.000 tỷ đồng ảnh 1
Đồ họa: Hưng Lê

Cụ thể: Nghệ An phải thu thuế nội địa theo kế hoạch HĐND tỉnh giao là 11.431 tỷ đồng (Bộ Tài chính giao 10.731 tỷ đồng); thu tiền sử dụng đất: 2.000 tỷ đồng; thu từ hoạt động XNK 1.260 tỷ đồng (bằng số Bộ Tài chính giao).

Trong khi đó, tổng chi cần 23.779,8 tỷ đồng, gồm: chi đầu tư phát triển 5.866,284 tỷ đồng; chi thường xuyên 17.521,106 tỷ đồng, tăng 1.363,43 tỷ đồng so với dự toán năm 2017 (tăng 8,4%) do Trung ương bổ sung chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ chi khác ngay từ dự toán giao đầu năm; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính; dự phòng ngân sách 389,52 tỷ đồng...

Như vậy, năm 2018 Nghệ An còn phải bù chi 11.088 tỷ đồng. 

Năm 2018 Nghệ An sẽ phải bù chi hơn 11.000 tỷ đồng ảnh 2
Thu thuế VAT từ hoạt động XDCB là nguồn thu quan trọng ở Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hảo

Đến tháng 4/2018, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2018 thực hiện đạt khoảng 4.000 tỷ đồng, bằng 103,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin mới