mask

Sinh hoạt tư tưởng:

Nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nói xây dựng Đảng là phải nói tới đội ngũ đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng”. Người cũng từng viết: "Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Đảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng"…
Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, coi trọng xây dựng đội ngũ đảng viên, đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ đảng viên.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết nêu rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Ảnh minh họa
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh minh họa

Nhờ thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, chính đốn Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức đoàn kết cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định nguyên tắc của Đảng, thực sự là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động,... Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

Tuy vậy, vẫn còn một một phận cán bộ, đảng viên cơ hội, thiếu trách nhiệm, không tiền phong, gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, nói không đi đôi với làm, sa vào chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là: Có những đảng viên trẻ vừa kết nạp vài ba năm đã bị xóa tên trong danh sách đảng viên vì vi phạm. Có những đảng viên “an phận thủ thường”, “mũ ni che tai”. Nguồn để kết nạp đảng viên ở nông thôn ngày càng khó khăn,... 
Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật”.

Trung ương tiếp tục xác định phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,... Chính những biểu hiện này đã làm suy yếu sức chiến đấu của tổ chức đảng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc nâng cao chất lượng đảng viên cần phải được đặc biệt quan tâm hơn nữa.
Cấp ủy các cấp không chỉ đưa ra các nhận xét, đánh giá cụ thể về thực tiễn tình hình xây dựng và chất lượng đảng viên, dự báo những nhân tố thuận lợi, khó khăn tác động đến chất lượng đội ngũ đảng viên của tổ chức mình, mà còn nhằm mục tiêu quan trọng là đề xuất các giải pháp thiết thực cho giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.
Cần có các giải pháp cụ thể về công tác phát triển đảng viên mới. Trong tình hình hiện nay, việc phát triển đảng viên mới trên địa bàn nông thôn, trong các doanh nghiệp rất khó khăn. Nguồn kết nạp đảng viên mới không chỉ là trong độ tuổi Đoàn thanh niên mà cần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố quần chúng tiên tiến trong các tổ chức như Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Công đoàn, Cựu quân nhân,... Trong phát triển Đảng, cần coi trọng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng để đưa vào Đảng những phần tử cơ hội, năng lực, phẩm chất không đạt yêu cầu.
Cùng với việc phát triển đảng viên mới, cần đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Mạnh dạn rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.  Cần nghiên cứu, có giải pháp hợp lý trong quản lý đảng viên phù hợp với tình hình mới. Trong đó, quan tâm đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp,... Cần tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ, công chức công tác trong các Ban tổ chức cấp ủy và cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở để đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới./.

Tin mới