Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

(Baonghean) - Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước. Qua 57 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát Nghệ An không ngừng trưởng thành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát năm 2017 và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh ban hành Công văn số 01/CV-BCSĐ ngày 4/1/2017 “Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 2017". Trong đó, tập trung các biện pháp cụ thể mang tính "đột phá" để tạo chuyển biến thực chất trong những lĩnh vực còn có hạn chế, yếu kém. Các phòng được giao theo dõi chỉ đạo thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ rà soát những khâu công tác còn nhiều sai sót, hạn chế của Viện KSND cấp huyện để chỉ đạo; nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, chất lượng thông báo rút kinh nghiệm cho cấp huyện.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, kiểm sát viên... Sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành đã tạo ra "cú hích", tạo tiền đề quan trọng để các đơn vị trong ngành Kiểm sát Nghệ An tiếp tục gặt hái được những kết quả cao trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn. 

Viện KSND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên".

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Viện KSND hai cấp đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt yêu cầu "nâng cao chất lượng công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra" và "nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa". Lãnh đạo, kiểm sát viên hai cấp đã đề cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hiện đầy đủ quyền năng của Viện Kiểm sát trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các biện pháp nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

TS. Tôn Thiện Phương - Quyền Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An.

Các đơn vị trong ngành đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án trong việc xác định án trọng điểm, tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động để tập trung xử lý, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị ngành, nhiệm vụ chính trị địa phương và tuyên truyền pháp luật trong nhân dân. 6 tháng đầu năm 2017, đã phối hợp cơ quan chức năng phân loại, xử lý với lượng lớn tố giác, tin báo về tội phạm; Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra giải quyết 1.153 vụ/1.908 bị can, trong đó tập trung giải quyết tốt nhiều vụ việc phức tạp, các vụ việc được dư luận quan tâm; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 73 vụ án trọng điểm; trong giai đoạn truy tố đã xử lý 1.050vụ/1.854 bị can vụ án thuộc thẩm quyền.

Không có trường hợp nào đình chỉ do không phạm tội; phối hợp tổ chức 127 phiên tòa lưu động, 64 phiên toà hình sự rút kinh nghiệm; không có trường hợp viện kiểm sát truy tố mà tòa án tuyên không phạm tội; các quyền công dân, quyền con người thường xuyên được chú ý đảm bảo.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường, thông qua công tác kiểm sát đã nắm bắt đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, kịp thời ban hành 168 bản kháng nghị, kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp và phòng ngừa; đảm bảo tính pháp chế trong hoạt động tư pháp, góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nền tư pháp tiến bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt theo Nghị quyết 63/2013/QH13, Nghị quyết 111/2015/QH13 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ ngành KSND.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Viện KSND hai cấp đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quyên góp, ủng hộ các đối tượng chính sách, các hộ nghèo thuộc các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa như trao học bổng, tặng sách, vở cho học sinh nghèo; nhận giúp đỡ, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật đối với xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Viện KSND tỉnh vận động CBCC quyên góp để sửa, cải tạo Trạm xá xã Đồng Văn huyện miền núi Quế Phong, tặng quà cho các xã nghèo ở huyện miền núi Tân Kỳ; đóng góp của cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; xóa nhà tranh, tre dột nát, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hàng chục triệu đồng.

Những kết quả công tác nổi bật mà ngành Kiểm sát nhân dân Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự trị an xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, trong thời gian tới ngành Kiểm sát Nghệ An tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Chỉ thị công tác năm 2017 của Viện trưởng VKSND tối cao; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 và các Bộ luật, luật về tư pháp có hiệu lực năm 2015. Trọng tâm là đề ra các biện pháp chỉ đạo cụ thể thực hiện nội dung "đột phá" ở những khâu nghiệp vụ còn hạn chế; đặc biệt là thực hiện các biện pháp chống oan, sai, bỏ lọt; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà của KSV theo yêu cầu cải cách tư pháp; tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả, chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao quà gia đình chính sách ở Tân Kỳ.

Thứ hai, VKSND hai cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 13/3/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “ tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân”; Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 03/12/2013 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động chuyên môn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương; tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết 63/2013/QH13; Nghị quyết 111/2015/QH13. Trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện các biện pháp nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội và tăng cường tính pháp chế trong các hoạt động tư pháp.

Thứ tư, tích cực tham gia đóng góp xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động của Trang tin điện tử ngành, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và  đẩy mạnh việc ứng dụng chỉ số Công nghệ thông tin vào quản lý chỉ đạo, điều hành.

Thư năm, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, hưởng ứng một cách sâu rộng  cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành kiểm sát "Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn "; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII)...

TS. Tôn Thiện Phương 

(Quyền Viện trưởng VKSND tỉnh)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới