mask

Nâng cao hiệu quả công tác về tín ngưỡng, tôn giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Đó là nội dung chính của lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025 của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36 -NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và Ban Tôn giáo Chính phủ đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.

Lễ ký kết vinh dự có sự chứng kiến của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi; ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài;  ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hai bên ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025
Hai bên ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.
Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người trong đó 80% cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tín ngưỡng, tôn giáo. Nhận thức được vai trò quan trọng, những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài  và Ban Tôn giáo Chính phủ đã ký kết chương trình phối hợp công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2020-2025.

Chương trình phối hợp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác về tín ngưỡng, tôn giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đại đoàn kết dân tộc; phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam, các chức sắc, tín đồ trong và ngoài nước trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu tâm linh của kiều bào, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu hơn về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Nội dung thực hiện của Chương trình phối hợp bao gồm tăng cường phối hợp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật của Nhà nước về  tín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai bên về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên lĩnh vưc tín ngưỡng, tôn giáo; đổi mới đa dạng nội dung, phương thức tuyên truyền về chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, về công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng của người Việt Nam ở nước ngoài, về hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo,…

Tin mới