mask

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề, tình huống phát sinh, tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã thu được nhiều kết quả  quan trọng, quy tụ được khối đại đoàn kết dân tộc, huy động đông đảo lực lượng đoàn kết quanh Đảng, có nội dung, phương thức phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả làm thất bại nhiều thủ đoạn thâm độc của kẻ thù bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 1
Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh tư liệu: T.D

Tuy nhiên, “diễn biến hòa bình” là chiến lược lâu dài của các thế lực thù địch, là chiến lược tiến công trên quy mô toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nhằm tiêu diệt chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản quốc tế trong điều kiện không thể giành được thắng lợi bằng quân sự. Chiến lược này được thông qua bằng việc sử dụng tổng hợp các phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại thâm độc, tinh vi, kể cả biện pháp răn đe quân sự, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó xác định trọng tâm là phá hoại về tư tưởng - văn hóa, mũi nhọn quan trọng và thâm độc nhất mà chúng tiến hành trên lĩnh vục này là tấn công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước để phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình" với cường độ ngày càng cao và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn đối với nước ta, trong đó tỉnh Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm chống phá quyết liệt của chúng. Các thế lực phản động trong và ngoài nước đã chỉ đạo móc nối xây dựng lực lượng, trong đó nòng cốt là tổ chức khủng bố Việt Tân cầm đầu, cấu kết với các phần tử quá khích, bất đồng chính kiến để lôi kéo, dụ dỗ, kích động biểu tình, nhằm làm cho tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng một số vụ việc phức tạp phát sinh để kích động đẩy lên cao thành các điểm nóng, chúng kêu gọi các các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài viện trợ, kêu gọi các nước can thiệp vào nội bộ nước ta, gửi công hàm đòi thả tự do cho các đối tượng phản động đã được cơ quan chức năng truy tố, xét xử...

Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt âm mưu, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch sẽ tiếp tục diễn ra tinh vi và ác liệt hơn, do đó tiềm ẩn nguy cơ phức tạp trong thời gian tới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 2
Lực lượng công an xã tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Trước tình hình đó, để góp phần ngăn chặn, đập tan các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cảnh giác trước các âm mưu, hoạt động chống phá chế độ ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc thù. Thường xuyên tổ chức công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu theo dõi, ngăn chặn các thông tin xấu độc, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật  An ninh mạng trên địa bàn toàn tỉnh.

Biện pháp hữu hiệu, trọng tâm để ngăn chặn sự lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, đó là cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường... kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề, tình huống phát sinh, tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin mới