mask

Ngành Xây dựng Nghệ An: Sức bật mới

(Baonghean) - Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Xây dựng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách; Quản lý quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị; Quản lý hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Kết quả đó đang tạo đà cho năm 2014 có thêm sức bật mới.

Đồng chí Hoàng Trọng Kim - Giám đốc Sở Xây dựng.
Đồng chí Hoàng Trọng Kim - Giám đốc Sở Xây dựng.

Năm 2013, tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 2,2%, giá trị sản xuất xây dựng (theo giá cố định 2010) đạt 22.638,50 tỷ đồng (tăng 3,06% cùng kỳ). Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng cơ bản 31.729 tỷ đồng trên kế hoạch đặt ra đạt 31-32 ngàn tỷ đồng. Trong năm qua, công tác CCHC luôn được lãnh đạo Sở quan tâm và quyết liệt chỉ đạo trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhằm hạn chế tới mức tối thiểu về thời gian xử lý và chất lượng giải quyết công việc, nên tại Sở đã tiếp nhận 8.634 văn bản và đã xử lý, giải quyết, ban hành 2.943 văn bản. Bộ phận một cửa và một cửa liên thông đã tiếp nhận 1.556 hồ sơ các loại; đã xử lý 1.499 hồ sơ, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết. 

Về công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL và cơ chế, chính sách: Sở đã tập trung cho việc tham mưu ban hành văn bản QPPL, chất lượng văn bản QPPL được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Năm 2013, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 8 văn bản QPPL quan trọng trên các lĩnh vực nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đấu tư; tăng cường kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; gắn việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản... Hiện đang dự thảo để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (thay thế Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010); Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tham mưu tổ chức thực hiện Nghị định số 11/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Kiện toàn tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng theo Nghị định 26/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo thẩm quyền được phân cấp, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản QPPL của Nhà nước như: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí dự toán mốc quốc giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Nghệ An và dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 103/NĐ-CP của Chính phủ; Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường xây dựng; Chấn chỉnh tình hình hoạt động quản lý dự án trên địa bàn Nghệ An; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện theo đề án xóa bỏ lò gạch thủ công, phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Nghệ An 2020; Chỉ số giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng hàng quý năm 2013; Triển khai thực hiện Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình hoàn thành vào sử dụng; Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; Cho phép chuyển đổi một số dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội và đề xuất cho các dự án nhà ở xã hội vay vốn lãi suất ưu đãi theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ...

Khu đô thị mới trên Đại lộ Lê Nin – TP. Vinh. Ảnh: P.V
Khu đô thị mới trên Đại lộ Lê Nin – TP. Vinh. Ảnh: P.V

Công tác lập quy hoạch xây dựng được tập trung thực hiện và có nhiều đổi mới; công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đảm bảo sự phát triển đô thị hài hòa. Sở đã tập trung chỉ đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng. Sở tham mưu cho UBND ban hành Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 về việc Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 3540/QĐ.UB.CN ngày 27/9/1996) và tham mưu cho tỉnh lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài (nhà thầu tư vấn Nikken Sakkei Nhật Bản) để lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Vinh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trực tiếp chỉ đạo nhà thầu tư vấn trong việc thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch phù hợp với định hướng Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị phát triển Thành phố Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý quy hoạch các công trình xây dựng. Tham mưu cho tỉnh ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 4/2/2013 về Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn đến năm 2020; Định hướng phát triển thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030...

Trong thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường, góp phần tích cực hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và sử dụng vốn đầu tư. Trong năm 2013, đã xử lý 753 hồ sơ các loại, thẩm định 219 hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD và cấp 174 chứng chỉ. Qua thẩm định nhiều dự toán không phù hợp đã được cắt giảm với tổng giá trị khoảng 87 tỷ đồng (bằng 13,6%). Hoàn thành tốt việc chỉ đạo thi công và kiểm soát chất lượng mốc đại 460 tại Cửa khẩu Thanh Thủy. Đặc biệt đã tham mưu cho UBND tỉnh mô hình Ban quản lý xây dựng cấp huyện phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tế của từng địa phương. Đang triển khai khảo sát sự phù hợp và tính hiệu quả của mô hình Ban QLDA tại các sở ngành để tham mưu cho UBND tỉnh mô hình quản lý dự án phù hợp. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở đã chủ trì tiến hành kiểm tra được 103 dự án đầu tư theo các nội dung: Giấy chứng nhận đầu tư; Tổng mức đầu tư dự án được duyệt; Diện tích đất theo quy hoạch được duyệt; Diện tích phải nộp tiền sử dụng đất; Số tiền sử dụng đất phải nộp; Số tiền đã nộp vào NSNN; Các thủ tục đầu tư xây dựng; Khối lượng đầu tư thực tế đã thực hiện và đánh giá sơ bộ việc thực hiện dự án, để tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý... 

Đại lộ Lênin - TP. Vinh.
Đại lộ Lênin - TP. Vinh.

Công tác phát triển nhà ở ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là các đối tượng người nghèo, người có thu nhập thấp khó khăn về nhà ở. Nhằm phân công, phân cấp mạnh hơn nữa cho chính quyền cấp huyện, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 92/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 119/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An). Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) để hỗ trợ cho 24.778 đối tượng (xây mới 12.703 căn, sửa chữa 12.075 căn) với tổng số tiền sẽ hỗ trợ lên đến hơn 749 tỷ đồng (hiện nay đã bố trí được hơn 18 tỷ đồng). Năm 2013, đã tham mưu UBND tỉnh cho phép chuyển đổi 3 dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và đã được Bộ Xây dựng đưa vào danh mục cho vay vốn ưu đãi 5 dự án nhà ở xã hội với tổng số vốn cho vay 330 tỷ đồng. Hiện nay, có 2 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công và 3 dự án đang làm các thủ tục đầu tư xây dựng. Chỉ đạo việc hỗ trợ nhà ở cho người nghèo khu vực nông thôn, đến hết năm 2013 đã thực hiện hỗ trợ được 28.161 căn nhà với tổng vốn ngân sách hỗ trợ trên 225 tỷ đồng.

Trong năm 2013, cũng đã hoàn thành việc hỗ trợ 100 chòi tránh lũ cho người nghèo. Về nhà ở cho sinh viên: Ngoài  dự án đã đưa vào sử dụng, 3 dự án nhà ở sinh viên còn lại của tỉnh (được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) đều đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014, đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.000 sinh viên. Đã giải quyết xong 63/135 khu tập thể cũ tại Thành phố Vinh, đang giải quyết 48 khu và sẽ hoàn thành việc giải quyết các khu tập thể này trong năm 2015; Công tác bán nhà ở theo Nghị định 61/CP của Chính phủ tại Khu chung cư Quang Trung, Thành phố Vinh: Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho 1.246/1.259 căn (đạt 98,96%). Trong những năm qua việc cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp. Năm 2013, đã tổ chức thẩm định và cấp 139 giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ theo phân cấp của UBND tỉnh.

Về công tác quản lý giá xây dựng và bồi thường GPMB, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới của nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 91/2013/QĐ.UBND-CN ngày 30/12/2013) kịp thời, sát đúng với giá thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác bồi thường GPMB các dự án. Tiến hành công bố giá VLXD và chỉ số giá xây dựng công trình theo từng quý kịp thời, sát với giá thị trường phục vụ việc lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng. Đây là cơ sở rất tốt cho việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện dự án; Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 103/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn các chủ đầu tư, các Ban QLDA xử lý một số vấn đề cụ thể liên quan đến giá xây dựng, thay đổi cự ly vận chuyển và cấp đường, điều chỉnh giá hợp đồng, điều chỉnh dự toán theo chỉ số giá xây dựng và quản lý giá xây dựng... Quản lý công tác cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài chặt chẽ, đúng quy định, nhưng không để ách tắc làm ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

Nhờ đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo kịp thời của Sở Xây dựng, nên trong  năm 2013, công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng được tăng cường, tuân thủ quy hoạch, bám sát nhu cầu thị trường, duy trì sự ổn định thị trường các vật liệu xây dựng chủ yếu, đẩy mạnh phát triển vật liệu xây không nung; Việc thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và đảm bảo chất lượng công trình được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hiện tượng tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được kịp thời; Thực hiện các chương trình trọng điểm (Chương trình phát triển xi măng, phát triển vật liệu xây dựng không nung) đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được hiệu quả cao. 

Trải qua 55 năm thành lập và phát triển, năm 2013 ngành Xây dựng Nghệ An đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Đây là phần thưởng to lớn mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ dành tặng cho ngành Xây dựng Nghệ An. Phát huy thành tích đó, trong năm 2014 này, ngành Xây dựng  phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,280% so với năm 2013. Giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010): 24.378 tỷ đồng... Để đạt được mục tiêu đó, ngành Xây dựng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Hoàn thiện dự thảo các văn bản để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện: Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện Nghị định số 11/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Kiện toàn tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng theo Nghị định 26/NĐ-CP; Triển khai thực hiện lập QHCT xây dựng các khu chức năng trọng điểm của vùng Bắc Nghệ An gắn vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, vùng Nam Nghệ An gắn với vùng Nam Nghệ - Bắc Hà và rà soát và xây dựng đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị (Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-BCT của Bộ Chính trị).

Tổ chức thực hiện Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; Tổ chức thực hiện Quyết định số 92/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xóa bỏ lò gạch thủ công, phát triển gạch xây không nung; Thực hiện tốt tiến độ xóa khu tập thể cũ nát ; Hoàn thành việc lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Vinh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Triển khai công bố và quản lý tốt quy hoạch sau khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đồng thời hoàn thành việc lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Cùng với những nhiệm vụ trọng tâm đó, ngành Xây dựng đề ra những giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2014 là: Tăng cường chức năng quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, thanh tra về hoạt động xây dựng trên các lĩnh vực được phân công; Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định trong việc khai thác cát, sỏi. Nâng cao trách nhiệm trong quy trình quản lý đầu tư XDCB, quản lý chất lượng và đẩy nhanh công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, quy hoạch,... Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC nhất là thực hiện tốt cơ chế bộ phận "Một cửa" và "Một cửa liên thông"; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng. Tiếp tục rà soát tất cả các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để phân loại các dự án được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý tồn kho về bất động sản. Tham mưu UBND tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án Xi măng Hoàng Mai 2, Xi măng Tân Thắng, Xi măng Đô Lương. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc xác định địa điểm bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh…

Với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các bộ, ngành liên quan, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, ngành Xây dựng sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

Hoàng Trọng Kim - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

Tin mới