mask

Nghệ An: 4 trường hợp nhân sự sẽ được rà soát đưa ra khỏi quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu rà soát đưa ra khỏi quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 những nhân sự không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện.

Ngày 14/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 217-KH/TU về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4 trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch

Theo đó, yêu cầu rà soát đưa ra khỏi quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các nhân sự gồm: đã được bố trí vào chức vụ quy hoạch hoặc tương đương và cao hơn (kể cả nhân sự ở ngoài đơn vị); vi phạm kỷ luật hoặc uy tín thấp; không đủ tuổi để giữ chức vụ trọn 1 nhiệm kỳ (5 năm) nếu được bổ nhiệm; được quy hoạch quá 3 chức danh (đưa ra khỏi quy hoạch số chức danh được quy hoạch vượt quá).

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: Mỹ Nga
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh minh họa: Mỹ Nga

Đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; không bổ sung quy hoạch chức danh đối với những người đã giữ chức vụ tương đương hoặc cao hơn.

Về thời điểm tính tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện như sau:

Chức danh quy hoạch cấp ủy các cấp là thời điểm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025: Cấp cơ sở là tháng 4/2020 (ít nhất nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây); cấp huyện là tháng 6/2020 (ít nhất nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây); cấp tỉnh là tháng 9/2020 (ít nhất nam sinh từ tháng 9/1965, nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây).

- Chức danh quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước (chức danh bầu cử) là thời điểm bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là tháng 5/2021 (ít nhất nam sinh từ tháng 5/1966, nữ sinh từ tháng 5/1971 trở lại đây).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Quy trình thực hiện các bước rà soát, bổ sung quy hoạch thực hiện theo quy trình 4 bước, được quy định tại Mục II, Phần B, Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đối với cấp huyện) hoặc Mục 1, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương (đối với cấp tỉnh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiến hành phê duyệt và báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh thuộc thẩm quyền được phân cấp về cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ; tài liệu gồm có: Quyết định phê duyệt và danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp trên.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch. Danh sách đề nghị rút khỏi quy hoạch; danh sách đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hồ sơ nhân sự bổ sung quy hoạch.

Thời gian thực hiện, đối với cấp cơ sở hoàn thành rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch trước ngày 30/11/2019.Cấp huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc hoàn thành rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch trước ngày 15/12/2019. Cấp tỉnh hoàn thành rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch trước ngày 15/01/2019.

Các báo cáo, hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 15/12/2019. Những đơn vị không thay đổi về nhân sự khi rà soát, bổ sung quy hoạch cũng phải có báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đảm bảo số lượng, chất lượng nguồn cán bộ

Mục đích của rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lần này nhằm bổ sung vào quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cơ sở đến tỉnh bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm các nguyên tắc cụ thể sau:

Chỉ bổ sung quy hoạch đối với những chức danh sau rà soát còn thiếu số lượng theo quy định hoặc xét thấy thật cần thiết nhằm bảo đảm có tính khả thi cao để phục vụ cho công tác nhân sự của đại hội Đảng các cấp và bố trí cán bộ trước, trong, sau đại hội.

Đối với những chức danh không khuyết, thiếu số lượng nhưng nhân sự trong quy hoạch chưa có tính khả thi (nhất là các quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền) thì cần xem xét đưa ra để bổ sung nhân sự đảm bảo tính khả thi hơn. Quan tâm bổ sung vào quy hoạch những nhân sự là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số để tạo nguồn giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới.

Lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, các chức danh tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh bảo đảm yêu cầu, chất lượng và thời gian.

Tin mới